Regulamin biegu

III CHARYTATYWNY BIEG MIKOŁAJKOWY

NA RZECZ PLACÓWKI OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ NASZ DOM W RYBCZEWICACH

04 grudnia 2016 roku

Impreza organizowana przy wsparciu finansowym

Urzędu Miasta Świdnik

oraz

Starostwa Powiatowego w Świdniku

I. Cele i założenia biegu

Bieg jest imprezą charytatywną. Głównym celem jest pomoc dzieciom z Placówki Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Rybczewicach.

Pozostałe cele biegu to:

1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu oraz zachęcenie osób do aktywnego spędzania wolnego czasu i prowadzenia zdrowego trybu życia.

2. Promocja miasta Świdnik i Powiatu Świdnickiego jako miejsca przyjaznego dla ludzi aktywnych.

3. Integracja środowiska biegaczy i osób uprawiających Marsz Nordic Walking.

4. Propagowanie idei wolontariatu.

II. Organizatorzy

1. Organizatorem biegu jest:

Stowarzyszenie Biegający Świdnik

M. Konopnickiej 2/9, 21-040 Świdnik

2. Partnerem biegu jest:

Fundacja Rozwoju Sportu w Lublinie

3. Honorowy patronat nad „III CHARYTATYWNYM BIEGIEM MIKOŁAJKOWYM” na rzecz Placówki Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Nasz Dom w Rybczewicach sprawuje Burmistrz Miasta Świdnik oraz Starosta Powiatu Świdnickiego.

III. Termin i miejsce

1.Bieg odbędzie się w dniu 04 grudnia 2016 r. w Świdniku bez względu na pogodę.

2. Dystans dla sportowców wynosi:

A) Marsz Nordic Walking: 5 km

B) Bieg: 5 km

3. Start i Meta zostaną zlokalizowane w okolicy placu Konstytucji 3 Maja.

4. Starty nastąpią w godzinach:

A) godzina 11.45 – Marsz Nordic Walking 5km

B) godzina 12.00 – Bieg 5 km

5. Szczegółowa trasa Biegu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.biegajacyswidnik.pl po zakończeniu procesu uzgadniania jej przebiegu z odpowiednimi służbami.

6. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi rozmieszczonymi co 1 kilometr.

7. Na starcie zawodnicy ustawiają się w strefie wyznaczonej przez organizatora biegu.

8. Program szczegółowy:

 

0900-1100                   Wydawanie pakietów startowych: biuro – I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego w Świdniku przy ulicy Okulickiego 13.

1130-1140              Wspólna rozgrzewka Nordic Walking na placu Konstytucji 3 Maja.

1140                      Powitanie zawodników Marszu Nordic Walking na linii startu.

1145                      Start Marszu Nordic Walking na 5 km.

1145-1155              Wspólna rozgrzewka Biegaczy na placu Konstytucji 3 Maja.

1155                      Powitanie zawodników Biegu na linii startu.

1200                      Start Biegu na 5 km.

1255                      Przewidywane dobiegnięcie i dojście ostatniego zawodnika do linii mety.

1300-1355              Wręczenie nagród zwycięzcom biegu i losowanie nagród wśród Wszystkich uczestników

1400                      Uroczyste zamknięcie zawodów.

IV. Limit czasu

1. Zawodników obowiązuje limit czasu pokonania trasy wynoszący:

A) Marsz Nordic Walking: 70 minut

B) Bieg: 55 minut

2. Zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety w ciągu obowiązującego limitu czasu, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy.

V. Pomiar czasu i punkty kontrolne

1. Punkty kontrolne pomiaru czasu będą się znajdować na linii startu i mety.

2. Pomiar czasu odbywał będzie się metodą elektroniczną.

3. Pomiar czasu odbędzie się za pomocą zwrotnych chipów mocowanych do butów. Brak chipa przy bucie jest jednoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika. Każdy zawodnik powinien zwrócić chip na mecie.

4. Do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto, w wynikach podany zostanie również czas netto.

VI. Uczestnictwo

1. Impreza ma charakter otwarty i będzie prowadzona w duchu fair play.

2. Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem biegu oraz musi go przestrzegać.

3. W biegu może wziąć udział osoba, która najpóźniej w dniu rozgrywania imprezy ukończyła 15 lat.

4. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w biegu wyłącznie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. Warunkiem dopuszczenia zawodnika niepełnoletniego do startu jest obecność rodzica lub opiekuna w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów oraz podpisanie „Oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu” lub okazanie oryginału ważnego zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań do pokonania dystansu 5 kilometrów. Rodzic lub opiekun zawodnika powinien zgłosić się z dowodem osobistym, gdyż konieczna będzie weryfikacja jego numeru PESEL.

5. Każdy zawodnik startujący w biegu musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów. Warunkiem weryfikacji i wydania pakietu startowego jest okazanie ważnego dokumentu ze zdjęciem, potwierdzającego tożsamość i datę urodzenia. Niedopuszczalne jest samowolne oddanie swojego pakietu innej osobie.

6. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie „Oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu”, które będzie dostępne w Biurze Zawodów albo przedstawienie podczas weryfikacji zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu oraz stosowanie się do wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

7. Organizator dopuszcza możliwość odbioru pakietu startowego uczestnika przez osobę trzecią.

Warunkiem odbioru jest przedstawienie:

 • pisemnego upoważnienia dla wskazanej osoby,
 • kserokopii pierwszej strony dowodu osobistego uczestnika biegu,
 • własnoręcznie podpisanego przez uczestnika „Oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu”.

Upoważnienie winno zawierać:

 • dane dokumentu tożsamości osoby upoważnionej,
 • zgodę na podpisanie przez upoważnioną osobę oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem biegu,
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z przeprowadzeniem zawodów.

8. Biuro Zawodów (BZ) będzie otwarte:

 • 2 grudnia 2016 r. (piątek) w godz: 16.00 do 19.00 w Galerii Venus (centrum Świdnika, ul. Wyszyńskiego 17),
 • 3 grudnia 2016 r. (sobota) w godz: 16.00 do 19.00 w Galerii Venus (centrum Świdnika, ul. Wyszyńskiego 17),
 • 4 grudnia 2016 r. (niedziela) w godz: 09:00 do 11:00 w budynku Szkoły I Liceum  Ogólnokształcącego  im.  W.  Broniewskiego  w  Świdniku  przy ulicy Okulickiego 13.

UWAGA: 4 grudnia 2016 r. nie ma zapisów na bieg, jest tylko odbiór pakietów!

9. Wszyscy uczestnicy  biegu  są  zobowiązani  do  stosowania  się  do  poleceń  osób odpowiedzialnych  za  bezpieczeństwo,  służb  porządkowych  oraz  obsługi  z ramienia Organizatora.

10. Wszystkie osoby  uczestniczące  w  biegu  zobowiązane  są  do  przestrzegania  na  drogach publicznych zasad określonych przez służby porządkowe i organizatorów. Zawodnicy biec mogą jedynie w zakresie wydzielonego pasa ruchu oraz zobowiązani są zachować szczególną ostrożność w miejscach, gdzie bieg krzyżuje się z ruchem pojazdów.

11. Decyzje obsługi  medycznej  co  do  możliwości  kontynuacji  biegu  przez zawodnika  są ostateczne i nieodwołalne.

VII. Zgłoszenia

1. Zgłoszenia do biegu będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej biegajacyswidnik.pl oraz www.frslublin.pl

2. Zgłoszenia on-line (e-zgłoszenia) będą przyjmowane do dnia 30 listopada 2016 r. (środa) do godziny 24:00 lub do wyczerpania limitu miejsc. Po tym terminie zgłoszenie będzie możliwe jedynie w Biurze Zawodów w dniach:

 • 2 grudnia 2016 r. (piątek) w godz: 16.00 do 19.00 w Galerii Venus (centrum Świdnika, ul. Wyszyńskiego 17),
 • 3 grudnia 2016 r. (sobota) w godz: 16.00 do 19.00 w Galerii Venus (centrum Świdnika, ul. Wyszyńskiego 17),

3. Uczestnik ma prawo startu w biegu po wysłaniu prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego w formie e-zgłoszenia i po uiszczeniu opłaty za start. Opłata startowa ma formę darowizny. Uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia przelewu w ciągu 5 dni od zgłoszenia, nie później jednak niż do 30 listopada 2016 r.

4. Uczestnicy, których opłata za bieg wpłynęła na konto do 27 listopada otrzymają imienne numery startowe.

5. Łączny limit uczestników: Marszu Nordic Walking i Biegu wynosi 500 osób.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wyczerpania się limitu zgłoszeń.

7. Opłata startowa na jednego zawodnika wynosi 25 zł i jest ona przeznaczona na RZECZ PLACÓWKI OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ NASZ DOM W RYBCZEWICACH.

Ze względu na charytatywny  charakter  biegu  zachęcamy  do  wyższych  wpłat.

8. Opłatę należy uiścić w trakcie wypełniania e-zgłoszenia w trybie on-line z wykorzystaniem linku zawartego w e-mailu potwierdzającym wypełnienie e-zgłoszenia (zalecane) lub przelewem na konto Fundacji Rozwoju Sportu w Lublinie:

Opłatę startową w formie darowizny prosimy przesyłać na konto:

FUNDACJA ROZWOJU SPORTU

Alior Bank nr konta: 18 2490 0005 0000 4600 6926 4019

TYTUŁ PRZELEWU: Opłata startowa Bieg Mikołajkowy 2016, Imię i Nazwisko uczestnika, rok urodzenia.

9. Uczestnicy zapisujący się na bieg osobiście w dniach 2-3 grudnia 2016 r. w Biurze Zawodów w Galerii Venus wnoszą opłatę startową w formie darowizny gotówką do puszki.

10. Nieodebranie pakietu  startowego  do  godziny  11:00 w  dniu  zawodów równoznaczne  jest z rezygnacją z biegu.

VIII. Nagrody i klasyfikacje

1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg otrzymają na mecie pamiątkowe medale.

2. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji generalnej mężczyzn i kobiet otrzymają puchary

3. W ramach biegu zostanie przeprowadzona klasyfikacja I-III na najlepsze przebranie

4. Zostanie przeprowadzona klasyfikacja na Najstarszego i Najmłodszego uczestnika

5. Klasyfikacja dodatkowa: I-III Mistrz i Mistrzyni Powiatu Świdnickiego

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród w wybranych przez siebie klasyfikacjach.

7. Warunkiem otrzymania nagród i sklasyfikowania zawodnika jest ukończenie biegu.

IX. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich uczestników biegu.

2. Każdy startujący w biegu musi posiadać numer startowy. Brak numeru startowego w widocznym dla organizatora miejscu powoduje usunięcie takiej osoby z trasy biegu.

3. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie, zgodnie z kodeksem cywilnym.

4. Pobranie numeru startowego przez zawodnika będzie równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

5. Niedopuszczalne jest samowolne oddanie swojego pakietu startowego innej osobie jak również udział w zawodach bez weryfikacji w biurze zawodów (z numerem startowym innej osoby).

6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany trasy biegu w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od niego przeprowadzenie zawodów na zaproponowanej trasie nie będzie możliwe. O fakcie takim poinformuje wszystkich uczestników drogą mailową, wykorzystując adresy podane przez uczestników w formularzu zgłoszeniowym.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.

9. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydolność fizyczną oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed, jak i podczas biegu pod groźbą wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik naruszył powyższa zakaz, Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.

10. Przez przekazanie do Organizatora prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z Ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie, kierując korespondencję na adres Organizatora.

11. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z Ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.

12. Podczas zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną.

13. Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NNW.

14. Za rzeczy zaginione podczas imprezy Organizator nie odpowiada.

15. Koszty organizacyjne ponosi Organizator.

16. Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej imprezy biegajacyswidnik.pl oraz przekazane do informacji mediów.

17. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.