REGULAMIN FESTIWALU

REGULAMIN

„III FESTIWAL BIEGOWY POWIATU ŚWIDNICKIEGO”

13 maja 2107r., godz. 11.00-16.00,

Boisko szkolne przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Świdniku

I.   Cel imprezy:

 1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej
 1. Promowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców powiatu Świdnickiego,
  bez względu na wiek i poziom sprawności fizycznej.
 1. Promocja powiatu Świdnickiego jako miejsca przyjaznego dla ludzi aktywnych.
 1. Integracja środowiska biegaczy.
 1. Propagowanie idei wolontariatu.

II.   Organizator:

 1. Stowarzyszenie Biegający Świdnik. Dane teleadresowe organizatora znajdują się na stronie www.biegajacyswidnik.pl
 1. Honorowy patronat nad „III Festiwalem Biegowym Powiatu Świdnickiego” sprawuje Starosta Powiatu Świdnickiego.

III.   Termin i Miejsce:

 1. 13 maja 2017 r. godz. 11.00 do 16.00.
 1. Boisko szkolne przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Świdniku
 1. Biuro Zawodów znajdować się będzie na boisku w okolicy bieżni, czynne będzie w dniu imprezy:
 1. od godziny 11.00-11.45 (biegi dla dzieci)
 1. od godziny 11.00-14.30 (Test Coopera) 
 1. Bieg Przedszkolaka godzina 12.00 – Dystans 100 m
 1. Bieg klas 1-2 godzina 12.15 – Dystans 200 m
 1. Bieg klas 3-4 godzina 12.30 – Dystans 400 m
 1. Bieg klas 5-6 godzina 12.50 – Dystans 600 m
 1. Bieg klas Gimnazjum godzina 13.10 – Dystans 800 m
 1. TEST COOPERA godzina 14.30-16.00. Bieg przez 12 minut.

 

IV.   Uczestnictwo:

 1. Impreza ma charakter otwarty i będzie prowadzona w duchu fair play.
 1. Każdy uczestnik III Festiwalu Biegowego Powiatu Świdnickiego ma obowiązek zapoznać
  się z jego Regulaminem i musi go przestrzegać.
 1. Warunkiem uczestnictwa jest prawidłowo wypełniona karta zgłoszeniowa oraz stawienie się w miejscu startu co najmniej 5 minut wcześniej.
 1. Prawo startu posiadają wszyscy chętni (warunkiem startu w  Teście Coopera jest ukończony 16 rok życia), którzy dokonają zgłoszenia w wyznaczonym terminie i przedstawią stosowne oświadczenie dopuszczające do startu lub w przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest przybycie z rodzicem lub opiekunem prawnym.
 1. Warunkiem dopuszczenia do biegu uczestnika pełnoletniego będzie własnoręczne podpisanie Oświadczenia o braku przeciwwskazań lekarskich do udziału w Imprezie, akceptację warunków regulamin oraz deklarację dobrowolnego uczestnictwa w biegu.
 1. Test Coopera to 12-minutowa próba wysiłkowa. Zawodnicy starają się pokonać w tym czasie jak najdłuższy dystans na bieżni. Pomiar będzie przeprowadzony przez grupę sędziów.
 1. W Teście Coopera serie będą puszczane od  godziny 14.30 co piętnaście minut.
 1. Podczas weryfikacji uczestnicy muszą posiadać ważny dokument tożsamości
  ze zdjęciem.
 1. Zawodnicy muszą posiadać numery startowe w trakcie zawodów.
 1. Uczestnicy biorą udział w Biegu na własną odpowiedzialność.

 

V.   Zgłoszenia:

 1. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w dniu startu w Biurze Zawodów:
 1. biegi dla dzieci: od godziny 11.00 – 11.45 lub wyczerpania limitu miejsc – 300 osób 
 1. Test Coopera od godziny  11.00 – 14.30 lub wyczerpania limitu miejsc – 100 osób
 1. Udział w „III Festiwalu Biegowym Powiatu Świdnickiego” jest bezpłatny.

 

VI.   Klasyfikacja:

 1. Podczas „III Festiwalu Biegowego Powiatu Świdnickiego” prowadzona będzie klasyfikacja OPEN, kobiet oraz mężczyzn, a oficjalne wyniki będę opublikowane na stronie internetowej www.biegajacyswidnik.pl oraz fanpage-u wydarzenia na Facebook-u.

 

VII.   Nagrody:

 1. Wszyscy uczestnicy, którzy wezmą udział w „III Festiwalu Biegowym Powiatu Świdnickiego” otrzymają dyplomy.
 1. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji generalnej (OPEN) chłopców i dziewcząt w poszczególnych grupach biegowych otrzymają puchary.
 1. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji generalnej (OPEN) kobiet i mężczyzn w TEŚCIE COOPERA otrzymają puchary.
 1. Organizator zapewnia również: napoje i słodki poczęstunek. 
 1. W trakcie Festiwalu dla dzieci będą odbywały się zabawy i konkurencje sportowe.

VIII.   Postanowienia końcowe:

 1. Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą mieć numery startowe przypięte z przodu okrycia wierzchniego uczestnika. Zasłanianie numeru startowego w całości lub w części grozi dyskwalifikacją.
 1. Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników Biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień tegoż Regulaminu.
 1. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
 1. W sprawach nie objętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

Świdnika, dnia 24 marzec 2017 roku.