REGULAMIN BIEGU

Stowarzyszenie Biegający Świdnik
ul. Ratajczaka 9/9, 21040 Świdnik
Koordynator: Dariusz Pietrzyk, tel. 691 293 076
email: kontakt@biegajacyswidnik.pl
Bank BGŻ BNP PARIBAS 33 2030 0045 1110 0000 0367 7460
NIP: 7123286598, REGON: 061652086
www.biegajacyswidnik.pl

                                                                                                                                                                                                                                   Świdnik, dnia 20 września 2021 r.


REGULAMIN

VIII CHARYTATYWNY BIEG MIKOŁAJKOWY

na rzecz 6
letniej Leny Wargulak


5
grudnia 2021 roku
Impreza organizowana przy wsparciu finansowym

Urzędu Miasta Świdnik

oraz

Starostwa
Powiatowego w Świdniku

I. Cele i założenia biegu
Bieg jest imprezą charytatywną. Głównym celem jest zebranie środków na operację wydłużenia
ścięgna Achillesa i rehabilitację dla Leny Wargulak. Lenka urodziła się jako wcześniak i po
roku
zdiagnozowano u niej także Mózgowe Porażenie Dziecięce.

Pozostałe cele biegu to:

1.
Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu oraz zachęcenie osób do aktywnego spędzania wolnego czasu i prowadzenia zdrowego trybu życia.
2.
Promocja Miasta Świdnik i Powiatu Świdnickiego jako miejsca przyjaznego dla ludzi aktywnych.
3.
Integracja środowiska biegaczy i osób uprawiających Marsz NordicWalking.
4.
Propagowanie idei wolontariatu.
II.
Organizatorzy
1.
Organizatorem biegu jest:
Stowarzyszenie Biegający Świdnik
, ul. Ratajczaka 9/9, 21040 Świdnik
2.
Współorganizatorem biegu jest Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku.

3. Partnerem biegu jest:
Fundacja Rozwoju Sportu w Lublinie

4.
Honorowy patronat nad „VIII CHARYTATYWNYM BIEGIEM MIKOŁAJKOWYM” sprawuje Burmistrz Miasta Świdnik oraz Starosta Powiatu Świdnickiego.

III.
Termin i miejsce
1.
Bieg odbędzie się 5 grudnia 2021 r. w Świdniku bez względu na pogodę.
2.
Dystans dla sportowców wynosi:
a)
Bieg: 5 km
b)
Marsz NordicWalking: 5 km
3.
Start i meta zostaną zlokalizowane na parkingu przed budynkiem Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku, Aleja Lotników Polskich 24, 21040 Świdnik.
4.
Starty nastąpią w godzinach:
a)
godzina 10.00 Bieg 5 km
b)
godzina 10.01 Marsz NordicWalking 5 km
5.
Szczegółowa trasa Biegu zostanie opublikowana na fanpage’u facebooka: https://www.facebook.com/BiegajacySwidnik/ oraz na stronie internetowej www.biegajacyswidnik.pl po zakończeniu procesu uzgadniania jej przebiegu z odpowiednimi służbami.
6.
Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi rozmieszczonymi co 1 kilometr.
7.
Na starcie zawodnicy ustawiają się w strefie wyznaczonej przez Organizatora biegu.
8.
Program szczegółowy:
07.309.00 Wydawanie pakietów startowych: biuro hol Miejskiego Ośrodka Kultury MOK w Świdniku, Aleja Lotników Polskich 24, 21040 Świdnik.
9.40 Wspólna rozgrzewka zawodników Biegu i Marszu Nordic Walking na parkingu przed budynkiem MOK.
9.55 Powitanie zawodników Biegu i Marszu NordicWalking na linii startu.
10.00 Start Biegu na 5 km.
10.01 Start Marszu NordicWalking na 5 km.
11.10 Przewidywane dobiegnięcie i dojście ostatniego zawodnika do linii mety.
11.15 Podziękowania dla wolontariuszy w sali kinowej MOK.
11.20 Prezentacja przebrań Uczestników biegu i osób towarzyszących oraz dzieci w sali kinowej MOK.

11.50 Wręczenie pucharów zwycięzcom Biegu i Marszu Nordic walking w sali kinowej
MOK.

12.00 Uroczyste zamknięcie zawodów.

IV.
Limit czasu
1.
Zawodników obowiązuje limit czasu pokonania trasy wynoszący:
a)
Bieg: 55 minut
b)
Marsz NordicWalking: 70 minut
2.
Zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety w ciągu obowiązującego limitu czasu, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy.

V. Pomiar czasu i punkty kontrolne
1.
Punkty kontrolne pomiaru czasu będą się znajdować na linii startu i mety.
2.
Pomiar czasu będzie odbywał się metodą elektroniczną.
3.
Pomiar czasu odbędzie się za pomocą zwrotnych chipów mocowanych do butów. Brak chipa przy bucie jest jednoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika. Każdy zawodnik powinien zwrócić chip na mecie.
4.
Do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto dla pierwszych 50 zawodnikówpozostali według czasu netto uzyskanego przez zawodnika. Czas netto, to czas liczony od przecięcia linii startu do momentu przebiegnięcia linii mety.

VI.
Uczestnictwo
1.
Impreza ma charakter otwarty i będzie prowadzona w duchu fair play.
2.
Każdy Uczestnik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem biegu oraz musi go przestrzegać.
3.
W biegu może wziąć udział osoba, która najpóźniej w dniu rozgrywania imprezy ukończyła 15 lat.
4.
Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w biegu wyłącznie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. Warunkiem dopuszczenia zawodnika niepełnoletniego do startu jest obecność rodzica lub opiekuna w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów oraz podpisanie „Oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu” lub okazanie oryginału ważnego zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań do pokonania dystansu 5 kilometrów. Rodzic lub opiekun zawodnika powinien zgłosić się z dowodem osobistym, gdyż konieczna będzie weryfikacja jego numeru PESEL.
5.
Weryfikacja i odbiór pakietu startowego możliwy jest wyłącznie osobiście w Biurze Zawodów.
6.
Każdy zawodnik startujący w biegu musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów. Warunkiem weryfikacji i wydania pakietu startowego jest okazanie ważnego dokumentu ze zdjęciem, potwierdzającego tożsamość i datę urodzenia. Niedopuszczalne jest samowolne oddanie swojego pakietu innej osobie.
7.
Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręcznie podpisane „Oświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu”, które będzie dostępne:
a)
w Biurze Zawodów, Można również przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu.
8.
Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. W wyjątkowych sytuacjach organizator dopuszcza możliwość przeniesienia opłaty na innego uczestnika, w tym celu należy przesłać za pośrednictwem emaila: kontakt@biegajacyswidnik.pl z emaila osoby zgłoszonej pierwotnie zgłoszenie przepisania pakietu startowego i wskazać osobę, która ma zostać w to miejsce dodana na listę startową do dnia 30 listopada 2021 r. bez możliwości zmiany drużyny. Dla osób zapisanych możliwa jest zmiana / dopisanie nazwy drużyny do dnia 28 listopada 2021.
9.
Biuro Zawodów (BZ) będzie otwarte:
4 grudnia 2021 r. (sobota) w godz: 15.00 20.00 w MOK (Aleja Lotników Polskich 24, 21040 Świdnik),
5 grudnia 2021 r. (niedziela) w godz: 7:30 9:00 w MOK (Aleja Lotników Polskich 24, 21040 Świdnik),
UWAGA: 5 grudnia 2021r. nie ma zapisów na bieg, jest tylko odbiór paki
etów!
10.
Wszyscy Uczestnicy Biegu są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia Organizatora.
11.
Wszystkie osoby uczestniczące w biegu zobowiązane są do przestrzegania na drogach publicznych zasad określonych przez służby porządkowe i organizatorów. Zawodnicy biec mogą jedynie w zakresie wydzielonego pasa ruchu oraz zobowiązani są zachować szczególną ostrożność w miejscach, gdzie bieg krzyżuje się z ruchem pojazdów.
12.
Decyzje obsługi medycznej co do możliwości kontynuacji biegu przez zawodnika są ostateczne i nieodwołalne.

VII. Zgłoszenia
1.
Zgłoszenia do biegu będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.frslublin.pl.
2.
Zgłoszenia online (ezgłoszenia) będą przyjmowane do dnia 30 listopada 2021 r. (wtorek) do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc. Po tym terminie, zgłoszenie będzie możliwe jedynie w Biurze Zawodów, jeśli będą wolne pakiety startowe, w dniach:
4 grudnia 2021 r. (sobota) w godz: 15.00 do 20.00 w MOK (Aleja Lotników Polskich 24, 21040 Świdnik).
3.
O zapisaniu osoby na listę startową uczestników biegu decyduje kolejność wpisania jej na listę startową a nie data lub kolejność dokonania płatności.
4.
Osoby, które dokonały opłaty za bieg a nie zostały już wpisane na listę uczestników biegu z powodu wyczerpania się limitu miejsc otrzymają zwrot wpłaconej kwoty na konto, z którego dokonały zapłaty, w terminie 21 dni od zaksięgowania pieniędzy na koncie docelowym.
5.
Uczestnik ma prawo startu w biegu po wysłaniu prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego w formie ezgłoszenia i po uiszczeniu opłaty za start. Opłata startowa ma formę darowizny. Uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia przelewu w ciągu 3 dni od zgłoszenia, nie później jednak niż do 30 listopada 2021 r..
6.
Organizator ustanawia następujące limity:
a)
łączny limit Uczestników Biegu i Marszu NordicWalking wynosi 600 osób,
b)
dla pierwszych 250 osób zapisanych i opłaconych, będą przewidziane dodatkowe „Prezenty od Świętego Mikołaja”.
7.
Limit może ulec zmianie w przypadku zmiany wytycznych i regulacji dotyczących organizacji imprez w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid19.
8.
Jeżeli zostaną wprowadzone nowe wytyczne zmniejszające liczbę uczestników w związku z Covid19, liczba startujących uczestników zostanie ustalona według kolejności zgłoszeń. Pozostali zawodnicy otrzymają zwrot wpisowego.
9.
Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wyczerpania się limitu miejsc.
10.
Wysokość opłaty startowej wynosi 45zł, jeśli zostanie ona uiszczona do 7 listopada 2021 r. oraz 55 zł jeśli zostanie ona uiszczona po 7 listopada 2021 r. Z kwoty startowej maksymalnie 5zł zostanie przeznaczone na pokrycie kosztów organizacji biegu (o ile nie uda się pokryć kosztów z datków od sponsorów). Pozostała kwota, minimum 40zł lub odpowiednio 50 zł, zostanie przeznaczona na operację wydłużenia ścięgna Achillesa i rehabilitację dla Leny Wargulak. Na cel biegu zostaną przeznaczone również wpływy z organizowanej w tym dniu zbiórki pieniężnej. Ze względu na charytatywny charakter biegu zachęcamy do wyższych wpłat.
11.
Opłatę należy uiścić w trakcie wypełniania ezgłoszenia w trybie online z wykorzystaniem linku zawartego w emailu potwierdzającym wypełnienie ezgłoszenia.
12.
Uczestnicy zapisujący się na bieg osobiście w dniu 4 grudnia 2021 r. w Biurze Zawodów w MOK (Kino LOT, Aleja Lotników Polskich 24, 21040 Świdnik) wnoszą opłatę startową w formie darowizny gotówką do puszki.
13.
Nie odebranie pakietu startowego do godziny 9:00 w dniu zawodów (5 grudnia 2021r.) jest równoznaczne z rezygnacją z biegu.

VIII.
Nagrody i klasyfikacje
1.
Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg otrzymają na mecie pamiątkowe medale.
2.
Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest ukończenie biegu.
3.
Zdobywcy miejsc IIII w klasyfikacji generalnej mężczyzn i kobiet otrzymają puchary.
4.
Zdobywcy miejsc IIII w klasyfikacji Powiatu Świdnickiego mężczyzn i kobiet otrzymają puchary.
5.
Zostanie przeprowadzona klasyfikacja IIII na najliczniejszą drużynę (liczy się ilość osób zapisanych pod tą samą nazwą klubu, które ukończą bieg lub Marsz
NordicWalking). Stowarzyszenie „Biegający Świdnik” nie bierze udziału
w klasyfikacji na najliczniejszą drużynę.
6.
Wszystkich uczestników biegu oraz osoby towarzyszące i dzieci zachęcamy do przybycia w przebraniach.
7.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród w wybranych przez siebie klasyfikacjach.

IX.
Postanowienia końcowe
1.
Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników Biegu.
2.
Każdy startujący w biegu musi posiadać numer startowy. Brak numeru startowego w widocznym dla Organizatora miejscu powoduje usunięcie takiej osoby z trasy biegu.
3.
Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie, zgodnie z kodeksem cywilnym.

4. Pobranie numeru startowego przez zawodnika będzie równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.
5.
Niedopuszczalne jest samowolne oddanie swojego pakietu startowego innej osobie, jak również udział w zawodach bez weryfikacji w biurze zawodów (z numerem startowym innej osoby).
6.
Organizator informuje, iż z dniem 20 marca 2020 roku Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku (Dz. U. 2020, poz. 491 z późn. zm.) wprowadzono na terytorium Rzeczypospolitej Polski stan epidemii w związku z zakażeniami SARS CoV 2. Powyższa sytuacja powoduje, iż wprowadzane są liczne obostrzenia o charakterze powszechnie obowiązującym, mające na celu ograniczenie transmisji wirusa. W związku z powyższym Organizator zastrzega możliwość zmiany poniższego Regulaminu, w sytuacji wprowadzenia ww. obostrzeń i konieczności dostosowania do nich zapisów Regulaminu.
7.
Organizator zastrzega możliwość odwołania lub zmiany terminu VIII Charytatywnego Biegu Mikołajowego w przypadku:
a)
zaistnienia zdarzeń mających charakter siły wyższej, a mogących mieć wpływ na przebieg wydarzenia,
b)
wzrostu zakażeń na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SarsCoV2, a która to sytuacja mogłaby zagrażać życiu i zdrowiu zawodników, jak i osób uczestniczących w organizacji VIII Charytatywnego Biegu Mikołajowego,
c)
wprowadzenia powszechnie obowiązujących obostrzeń (w szczególności dotyczących limitów zawodników), które powodowałyby, że przeprowadzenie VIII Charytatywnego Biegu Mikołajowego byłoby niemożliwe lub znacząco utrudnione.
8.
Siłą wyższą w rozumieniu niniejszego regulaminu są wszelkie nieprzewidywalne sytuacje lub zdarzenia, o charakterze wyjątkowym, pozostające poza kontrolą Organizatora, uniemożliwiające wypełnienie któregokolwiek z zobowiązań przewidzianych niniejszym regulaminem, niewynikające z błędu lub zaniedbania Organizatora oraz pozostające nie do pokonania, pomimo dołożenia wszelkiej należytej staranności, a w szczególności: zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych typu powódź, huragan, wichury o nadzwyczajnej sile, trąby powietrzne, trzęsienia ziemi,  wyjątkowo intensywne i długotrwałe ulewy albo nadzwyczajnych i zewnętrznych wydarzeń, którym nie można było zapobiec (takich jak: wojna, restrykcje stanu wojennego, powstanie, rewolucja, zamieszki, atak terrorystyczny), zagrożenia epidemiczne, stany zagrożenia epidemicznego, epidemie oraz stany epidemii, jak również nowe akty prawne lub decyzje władz administracyjnych uniemożliwiające Organizatorowi wykonanie jego zobowiązań. Ani Organizator ani zawodnicy nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie postanowień niniejszego regulaminu spowodowane siłą wyższą.
9.
Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów sanitarnych przeciwdziałających rozprzestrzenianiu się epidemi SARSCoV2 i dostosowaniu się wszelkim poleceniom ze strony obsługi biegu dot. ich przestrzegania.
10.
W związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się epidemii SARSCoV2 każdy z uczestników biegu zobowiązany jest podpisać oświadczenie o stanie zdrowia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
11.
W związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się epidemii SARSCoV2 każdy z uczestników biegu w czasie poruszania się w „Strefie zawodów” oraz w czasie startu biegu jest zobowiązany zachować dystans od innych uczestników i osób na odległość minimum 1,5 m w czasie poruszania się w „Strefie zawodów” oraz w czasie startu biegu, a jeśli dystans nie może być zachowany zobowiązany jest posiadać zasłonięte usta i nos.
12.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany trasy biegu w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od niego przeprowadzenie zawodów na zaproponowanej trasie nie będzie możliwe. O fakcie takim poinformuje wszystkich Uczestników drogą mailową, wykorzystując adresy podane przez Uczestników w formularzu zgłoszeniowym.
13.
Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowotelewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
14.
Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestników Biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CDRom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjnoreklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
15.
Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydolność fizyczną oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed, jak i podczas biegu pod groźbą wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że Uczestnik naruszył powyższy zakaz, Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.
16.
Przez przekazanie do Organizatora prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych.
Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie, kierując korespondencję na adres Organizatora.
17.
Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.
18.
Podczas zawodów Organizator zapewnia opiekę medyczną.
19.
Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW, obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii Uczestników.
20.
Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu, a jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeni, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w biegu.
21.
Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu lub marszu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami oraz możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Dokonanie opłaty rejestracyjnej oraz złożenie prawidłowo wypełnionego oświadczenia o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub marszu oznacza, że Uczestnik ocenił charakter, stopień i zakres ryzyka związanego z uczestnictwem w biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
22.
Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione podczas imprezy.
23.
Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej imprezy www.biegajacyswidnik.pl oraz przekazane do informacji mediów.
24.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu obowiązującego Uczestników poprzez publikację zmienionego regulaminu na stronie www.biegajacyswidnik.pl.
25.
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.

Oświadczenie uczestnika – VIII Charytatywny Bieg Mikołajkowy