Regulamin biegu – V CHARYTATYWNY BIEG MIKOŁAJKOWY

20181107-REGULAMIN-BIEGU-MIKOŁAJKOWEGO regulamin biegu do pobrania

Świdnik, dnia 04 listopada 2018 r.

REGULAMIN

V CHARYTATYWNY BIEG MIKOŁAJKOWY
NA LECZENIE MARYSI SZLĄZAK CHOREJ NA RAKA MÓŻDŻKU ORAZ REHABILITACJĘ PAWEŁKA ŁAGOWSKIEGO CIERPIĄCEGO NA MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCE
2 grudnia 2018 roku
Impreza organizowana przy wsparciu finansowym
Urzędu Miasta Świdnik
oraz
Starostwa Powiatowego w Świdniku

I. Cele i założenia biegu

Bieg jest imprezą charytatywną. Głównym celem jest zebranie środków na leczenie Marysi Szlązak chorej na raka móżdżku oraz dla Pawełka Łagowskiego cierpiącego na mózgowe porażenie dziecięce.

Pozostałe cele biegu to:
1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu oraz zachęcenie osób do aktywnego spędzania wolnego czasu i prowadzenia zdrowego trybu życia.
2. Promocja Miasta Świdnik i Powiatu Świdnickiego jako miejsca przyjaznego dla ludzi aktywnych.
3. Integracja środowiska biegaczy i osób uprawiających Marsz NordicWalking.
4. Propagowanie idei wolontariatu.

II. Organizatorzy

1. Organizatorem biegu jest:
Stowarzyszenie Biegający Świdnik
ul. Ratajczaka 9/9, 21-040 Świdnik
2. Współorganizatorem biegu jest
Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku
3. Partnerem biegu jest:
Fundacja Rozwoju Sportu w Lublinie
4. Honorowy patronat nad „V CHARYTATYWNYM BIEGIEM MIKOŁAJKOWYM” sprawuje Burmistrz Miasta Świdnik oraz Starosta Powiatu Świdnickiego.

III. Termin i miejsce

1. Bieg odbędzie się 2 grudnia 2018 r. w Świdniku bez względu na pogodę.
2. Dystans dla sportowców wynosi:
a) Bieg: 5 km
b) Marsz NordicWalking: 5 km
3. Start i Meta zostaną zlokalizowane na parkingu przed budynkiem Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku, Aleja Lotników Polskich 24, 21-040 Świdnik.
4. Starty nastąpią w godzinach:
a) godzina 11.00 – Bieg 5 km
b) godzina 11.01 – Marsz NordicWalking 5 km
5. Szczegółowa trasa Biegu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.biegajacyswidnik.pl po zakończeniu procesu uzgadniania jej przebiegu
z odpowiednimi służbami.
6. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi rozmieszczonymi co 1 kilometr.
7. Na starcie zawodnicy ustawiają się w strefie wyznaczonej przez Organizatora biegu.

8. Program szczegółowy:

0800-1000 Wydawanie pakietów startowych: biuro –hol Miejskiego Ośrodka Kultury MOK w Świdniku, Aleja Lotników Polskich 24, 21-040 Świdnik.

1040 Wspólna rozgrzewka zawodników Biegu i Marszu Nordi Walking na parkingu przed budynkiem MOK.
1055 Powitanie zawodników Biegu i Marszu NordicWalking na linii startu.

1100 Start Biegu na 5 km.

1101 Start Marszu NordicWalking na 5 km.

1210 Przewidywane dobiegnięcie i dojście ostatniego zawodnika do linii mety.

1220 Wręczenie nagród zwycięzcom Biegu i Marszu Nordicwalkng oraz losowanie nagród wśród wszystkich Uczestników biegu odbędzie się w sali kinowej lub kameralnej Miejskiego Ośrodka Kultury.

1300 Uroczyste zamknięcie zawodów.

IV. Limit czasu

1. Zawodników obowiązuje limit czasu pokonania trasy wynoszący:
a) Bieg: 55 minut
b) Marsz NordicWalking: 70 minut
2. Zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety w ciągu obowiązującego limitu czasu, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy.

V. Pomiar czasu i punkty kontrolne

1. Punkty kontrolne pomiaru czasu będą się znajdować na linii startu i mety.
2. Pomiar czasu będzie odbywał się metodą elektroniczną.
3. Pomiar czasu odbędzie się za pomocą zwrotnych chipów mocowanych do butów. Brak chipa przy bucie jest jednoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika. Każdy zawodnik powinien zwrócić chip na mecie.
4. Do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto, w wynikach podany zostanie również czas netto.

VI. Uczestnictwo

1. Impreza ma charakter otwarty i będzie prowadzona w duchu fair play.
2. Każdy Uczestnik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem biegu oraz musi go przestrzegać.
3. W biegu może wziąć udział osoba, która najpóźniej w dniu rozgrywania imprezy ukończyła 15 lat.
4. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w biegu wyłącznie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. Warunkiem dopuszczenia zawodnika niepełnoletniego do startu jest obecność rodzica lub opiekuna w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów oraz podpisanie „Oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa
w biegu” lub okazanie oryginału ważnego zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań do pokonania dystansu 5 kilometrów. Rodzic lub opiekun zawodnika powinien zgłosić się z dowodem osobistym, gdyż konieczna będzie weryfikacja jego numeru PESEL.
5. Każdy zawodnik startujący w biegu musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów. Warunkiem weryfikacji i wydania pakietu startowego jest okazanie ważnego dokumentu ze zdjęciem, potwierdzającego tożsamość i datę urodzenia. Niedopuszczalne jest samowolne oddanie swojego pakietu innej osobie.
6. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie „Oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu”, które będzie dostępne w Biurze Zawodów albo przedstawienie podczas weryfikacji zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu oraz stosowanie się do wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
7. Organizator dopuszcza możliwość odbioru pakietu startowego Uczestnika przez osobę trzecią.
Warunkiem odbioru jest przedstawienie:
• pisemnego upoważnienia dla wskazanej osoby,
• kserokopii pierwszej strony dowodu osobistego Uczestnika Biegu,
• własnoręcznie podpisanego przez Uczestnika „Oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu”.
Upoważnienie winno zawierać:
• dane dokumentu tożsamości osoby upoważnionej,
• zgodę na podpisanie przez upoważnioną osobę oświadczenia
o zapoznaniu się z Regulaminem biegu,
• zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych
z przeprowadzeniem zawodów.

8. Biuro Zawodów (BZ) będzie otwarte:

• 30 listopada 2018 r. (piątek) w godz: 16.00 do 19.00 w MOK (Aleja Lotników Polskich 24, 21-040 Świdnik),
• 1 grudnia 2018 r. (sobota) w godz: 16.00 do 19.00 w MOK (Aleja Lotników Polskich 24, 21-040 Świdnik),
• 2 grudnia 2018 r. (niedziela) w godz: 08:00 do 10:00 w MOK (Aleja Lotników Polskich 24, 21-040 Świdnik),

UWAGA: 2 grudnia 2018 r. nie ma zapisów na bieg, jest tylko odbiór pakietów!

9. Wszyscy Uczestnicy Biegu są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia Organizatora.
10. Wszystkie osoby uczestniczące w biegu zobowiązane są do przestrzegania na drogach publicznych zasad określonych przez służby porządkowe i organizatorów. Zawodnicy biec mogą jedynie w zakresie wydzielonego pasa ruchu oraz zobowiązani są zachować szczególną ostrożność w miejscach, gdzie bieg krzyżuje się z ruchem pojazdów.
11. Decyzje obsługi medycznej co do możliwości kontynuacji biegu przez zawodnika są ostateczne i nieodwołalne.

VII. Zgłoszenia

1. Zgłoszenia do biegu będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.frslublin.pl
2. Zgłoszenia on-line (e-zgłoszenia) będą przyjmowane do dnia 26 listopada 2018 r. (środa) do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc. Po tym terminie zgłoszenie będzie możliwe jedynie w Biurze Zawodów w dniach:
• 30 listopada 2018 r. (piątek) w godz: 16.00 do 19.00 w MOK (Aleja Lotników Polskich 24, 21-040 Świdnik),
• 1 grudnia 2018 r. (sobota) w godz: 16.00 do 19.00 w MOK (Aleja Lotników Polskich 24, 21-040 Świdnik).
3. Uczestnik ma prawo startu w biegu po wysłaniu prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego w formie e-zgłoszenia i po uiszczeniu opłaty za start. Opłata startowa ma formę darowizny. Uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia przelewu w ciągu 5 dni od zgłoszenia, nie później jednak niż do 26 listopada
2018 r.
4. Łączny limit Uczestników Biegu i Marszu NordicWalking wynosi 600 osób.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia zapisów
w przypadku wyczerpania się limitu zgłoszeń.
6. Wysokość opłaty startowej wynosi 30zł. W opłacie startowej jest zawarta cena losu uprawniającego do udziału w losowaniu nagród w wysokości 1zł brutto. Z pozostałej kwoty maksymalnie 5zł zostanie przeznaczone na pokrycie kosztów organizacji biegu (o ile nie uda się pokryć kosztów z datków od sponsorów). Pozostała kwota, minimum 24zł, zostanie przeznaczona na leczenie Marysi Szlązak chorej na raka móżdżku oraz dla Pawełka Łagowskiego cierpiącego na mózgowe porażenie dziecięce. Na cel biegu zostaną przeznaczone również wpływy z organizowanej w tym dniu zbiórki pieniężnej i loterii fantowej. Ze względu na charytatywny charakter biegu zachęcamy do wyższych wpłat.
7. Opłatę należy uiścić w trakcie wypełniania e-zgłoszenia w trybie on-line
z wykorzystaniem linku zawartego w e-mailu potwierdzającym wypełnienie
e-zgłoszenia.
8. Uczestnicy zapisujący się na bieg osobiście w dniach 30 listopada -1 grudnia 2018 r. w Biurze Zawodów w MOK (Kino LOT, Aleja Lotników Polskich 24, 21-040 Świdnik) wnoszą opłatę startową w formie darowizny gotówką do puszki.
8. Nieodebranie pakietu startowego do godziny 10:00 w dniu zawodów jest równoznaczne z rezygnacją z biegu.

VIII. Nagrody i klasyfikacje

1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg otrzymają na mecie pamiątkowe medale.
2. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji generalnej mężczyzn i kobiet otrzymają puchary.
3. W ramach biegu zostanie przeprowadzona klasyfikacja I-III na najlepsze przebranie zawodnika.
4. Zostanie przeprowadzona klasyfikacja I-III na najliczniejszą drużynę (liczy się ilość osób zapisanych pod tą samą nazwą klubu, które ukończą bieg lub Marsz NordicWalking).
5. Klasyfikacja dodatkowa: I-III Mistrz i Mistrzyni Powiatu Świdnickiego.
6. Klasyfikacja dodatkowa: Najszybsza trzyosobowa drużyna damska oraz najszybsza trzyosobowa drużyna męska. O zwycięstwie decydować będzie odpowiednio suma czasów brutto trzech pierwszych kobiet i trzech pierwszych mężczyzn zapisanych pod tą samą nazwą klubu, które ukończą bieg lub Marsz NordicWalking.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród
w wybranych przez siebie klasyfikacjach.
8. Warunkiem otrzymania nagród i sklasyfikowania zawodnika jest ukończenie biegu.
9. Wśród wszystkich Uczestników startujących w biegu zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe ufundowane przez Sponsorów i Partnerów biegu. Warunkiem udziału w losowaniu jest podpisanie na karcie zgłoszeniowej zgody na uczestnictwo w loterii (losowaniu nagród), start w biegu oraz obecność w trakcie losowania. Zasady losowania nagród zawarte są w odrębnym regulaminie, dostępnym w Biurze Zawodów oraz siedzibie organizatora.

IX. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników Biegu.
2. Każdy startujący w biegu musi posiadać numer startowy. Brak numeru startowego w widocznym dla Organizatora miejscu powoduje usunięcie takiej osoby z trasy biegu.
3. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie, zgodnie z kodeksem cywilnym.
4. Pobranie numeru startowego przez zawodnika będzie równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.
5. Niedopuszczalne jest samowolne oddanie swojego pakietu startowego innej osobie, jak również udział w zawodach bez weryfikacji w biurze zawodów
(z numerem startowym innej osoby).
6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany trasy biegu w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od niego przeprowadzenie zawodów na zaproponowanej trasie nie będzie możliwe. O fakcie takim poinformuje wszystkich Uczestników drogą mailową, wykorzystując adresy podane przez Uczestników w formularzu zgłoszeniowym.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestników Biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
9. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydolność fizyczną oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków
i substancji zarówno przed, jak i podczas biegu pod groźbą wykluczenia z niego.
W wypadku stwierdzenia, że Uczestnik naruszył powyższy zakaz, Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.
10. Przez przekazanie do Organizatora prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego Uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do Uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić
w dowolnym momencie, kierując korespondencję na adres Organizatora.
11. Wszystkie informacje dotyczące Uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych
z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji osobom trzecim.
12. Podczas zawodów Organizator zapewnia opiekę medyczną.
13. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW, obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii Uczestników.
14. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu, a jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeni, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w biegu.
15. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu lub marszu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami oraz możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Dokonanie opłaty rejestracyjnej oraz złożenie prawidłowo wypełnionego oświadczenia o braku przeciwskazań do udziału w biegu lub marszu oznacza,
że Uczestnik ocenił charakter, stopień i zakres ryzyka związanego z uczestnictwem w biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
16. Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione podczas imprezy.
17. Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej imprezy www.biegajacyswidnik.pl oraz przekazane do informacji mediów.
18. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu obowiązującego Uczestników poprzez publikację zmienionego regulaminu na stronie www.biegajacyswidnik.pl
19. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.