Regulamin biegu

REGULAMIN
II CHARYTATYWNY BIEG MIKOŁAJKOWY NA RZECZ PLACÓWKI OPIEKI
NAD DZIECKIEM I RODZINĄ NASZ DOM W RYBCZEWICACH
06 grudnia 2015 roku

Impreza organizowana przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta Świdnik oraz Starostwa Powiatowego w Świdniku

I. Cele i założenia biegu
Bieg jest imprezą charytatywną. Głównym celem jest pomoc dzieciom z Placówki Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Rybczewicach.

Pozostałe cele biegu to:
1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu oraz zachęcenie osób do aktywnego spędzania wolnego czasu i prowadzenia zdrowego trybu życia.
2. Promocja miasta Świdnik i Powiatu Świdnickiego jako miejsca przyjaznego dla ludzi aktywnych.
3. Integracja środowiska biegaczy.
4. Propagowanie idei wolontariatu.

II. Organizatorzy
1. Organizatorem biegu jest:
Stowarzyszenie Biegający Świdnik
ul. M. Konopnickiej 2/9, 21-040 Świdnik
2. Partnerem biegu jest:
Fundacja Rozwoju Sportu w Lublinie
3. Honorowy patronat nad „II CHARYTATYWNYM BIEGIEM MIKOŁAJKOWYM
NA RZECZ PLACÓWKI OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ NASZ DOM
W RYBCZEWICACH” sprawuje Burmistrz Miasta Świdnik oraz Starosta
Powiatu Świdnickiego.

III. Termin i miejsce
1. Bieg odbędzie się w dniu 06 grudnia 2015 r. w Świdniku bez względu na pogodę.

2. Start i Meta zostaną zlokalizowane w okolicy placu Konstytucji 3 Maja.
3. Bieg rozpocznie się o godzinie 12:00.
4. Szczegółowa trasa Biegu zostanie opublikowana na stronie internetowej
www.biegajacyswidnik.pl po zakończeniu procesu uzgadniania jej przebiegu z
odpowiednimi służbami.
5. Długość trasy to ok. 5 km.
6. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi rozmieszczonymi co 1 kilometr.
7. Na starcie zawodnicy ustawiają się w strefie wyznaczonej przez organizatora biegu.

8. Program szczegółowy:
09.00 -11.00 Wydawanie pakietów startowych: biuro – I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego w Świdniku przy ulicy Okulickiego 13.
11.45 -11. 55 Wspólna rozgrzewka na placu Konstytucji 3 Maja.
11.55 Powitanie zawodników na linii startu.
12.00 Start biegu na 5 km.
13.00 Przewidywane dobiegnięcie ostatniego zawodnika do linii mety.
13. 15-13.30 Wręczenie nagród zwycięzcom biegu.
13.30-14.00 Loteria fantowa wśród uczestników biegu.
14.00 Uroczyste zamknięcie zawodów.

IV. Limit czasu
1. Zawodników obowiązuje limit czasu pokonania trasy wynoszący 1 godzinę.
2. Zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety w ciągu 1 godziny od strzału startera, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy.

V. Pomiar czasu i punkty kontrolne
1. Punkty kontrolne pomiaru czasu będą się znajdować na linii startu i mety.
2. Pomiar czasu odbywał będzie się metodą elektroniczną.
3. Pomiar czasu odbędzie się za pomocą zwrotnych chipów mocowanych do butów. Brak chipa przy bucie jest jednoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika. Każdy zawodnik powinien zwrócić chip na mecie.
4. Do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto, w wynikach podany zostanie
również czas netto.

VI. Uczestnictwo
1. Impreza ma charakter otwarty i będzie prowadzona w duchu fair play.
2. Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem biegu oraz musi go przestrzegać.
3. W biegu może wziąć udział osoba, która najpóźniej w dniu rozgrywania imprezy ukończyła 16 lat.
4. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w biegu wyłącznie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. Warunkiem dopuszczenia zawodnika niepełnoletniego do startu jest obecność rodzica lub opiekuna w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów oraz podpisanie „Oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu” lub okazanie oryginału ważnego zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań do pokonania dystansu 5 kilometrów. Rodzic lub opiekun zawodnika powinien zgłosić się z dowodem osobistym, gdyż konieczna będzie weryfikacja jego numeru PESEL.
5. Każdy zawodnik startujący w biegu musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów. Warunkiem weryfikacji i wydania pakietu startowego jest okazanie ważnego dokumentu ze zdjęciem, potwierdzającego tożsamość i datę urodzenia. Niedopuszczalne jest samowolne oddanie swojego pakietu innej osobie.
6. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie
„Oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu”, które będzie
dostępne w Biurze Zawodów albo przedstawienie podczas weryfikacji zaświadczenia
lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu oraz stosowanie się do
wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
7. Organizator dopuszcza możliwość odbioru pakietu startowego uczestnika przez osobę
trzecią.
Warunkiem odbioru jest przedstawienie:
 pisemnego upoważnienia dla wskazanej osoby,
 kserokopii pierwszej strony dowodu osobistego uczestnika biegu,
 własnoręcznie podpisanego przez uczestnika „Oświadczenia o braku
przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu”.
Upoważnienie winno zawierać:
 dane dokumentu tożsamości osoby upoważnionej,
 zgodę na podpisanie przez upoważnioną osobę oświadczenia o zapoznaniu
się z Regulaminem biegu,
 zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z
przeprowadzeniem zawodów.
8. Biuro Zawodów (BZ) będzie otwarte:
 4 grudnia 2015 r. (piątek) w godz: 16.00 do 19.00 w Galerii Venus
(centrum Świdnika, ul. Wyszyńskiego 17),
 5 grudnia 2015 r. (sobota) w godz: 16.00 do 19.00 w Galerii Venus
(centrum Świdnika, ul. Wyszyńskiego 17),
 6 grudnia 2015 r. (niedziela) w godz: 09:00 do 11:00 w budynku Szkoły I
Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego w Świdniku przy
ulicy Okulickiego 13.
UWAGA: 6 grudnia 2015 r. nie ma zapisów na bieg, jest tylko odbiór pakietów!
9. Wszyscy uczestnicy biegu są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z
ramienia Organizatora.
10. Wszystkie osoby uczestniczące w biegu zobowiązane są do przestrzegania na
drogach publicznych zasad określonych przez służby porządkowe i organizatorów.
Zawodnicy biec mogą jedynie w zakresie wydzielonego pasa ruchu oraz
zobowiązani są zachować szczególną ostrożność w miejscach, gdzie bieg krzyżuje
się z ruchem pojazdów.
11. Decyzje obsługi medycznej co do możliwości kontynuacji biegu przez
zawodnika są ostateczne i nieodwołalne.

VII. Zgłoszenia
1. Zgłoszenia do biegu będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny
na stronie internetowej www.biegajacyswidnik.pl oraz www.frs.lublin.eu
2. Zgłoszenia on-line (e-zgłoszenia) będą przyjmowane do dnia 29 listopada 2015 r.
(niedziela) do godziny 24:00 lub do wyczerpania limitu miejsc. Po tym terminie
zgłoszenie będzie możliwe jedynie w Biurze Zawodów w dniach:
 4 grudnia 2015 r. (piątek) w godz: 16.00 do 19.00 w Galerii Venus
(centrum Świdnika, ul. Wyszyńskiego 17),
 5 grudnia 2015 r. (sobota) w godz: 16.00 do 19.00 w Galerii Venus
(centrum Świdnika, ul. Wyszyńskiego 17),
3. Uczestnik ma prawo startu w biegu po wysłaniu prawidłowo wypełnionego
formularza zgłoszeniowego w formie e-zgłoszenia i po uiszczeniu opłaty za start.
Opłata startowa ma formę darowizny.
4. Opłatę należy uiścić w trakcie wypełniania e-zgłoszenia w trybie on-line
z wykorzystaniem linku zawartego w e-mailu potwierdzającego wypełnienie
e-zgłoszenia (zalecane) lub przelewem na konto Fundacji Rozwoju Sportu
w Lublinie. Uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia przelewu w ciągu 5 dni od
zgłoszenia, nie później jednak niż do 29 listopada 2015 r.
5. Uczestnicy, których opłata za bieg wpłynęła na konto do 29 listopada
otrzymają imienne numery startowe.
6. Limit uczestników biegu wynosi 300 osób.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia zapisów w
przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń.
8. Opłata startowa na jednego zawodnika wynosi 20 zł i jest ona przeznaczona na
RZECZ PLACÓWKI OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ NASZ DOM
W RYBCZEWICACH.
Ze względu na charytatywny charakter biegu zachęcamy do wyższych wpłat.
Opłatę startową w formie darowizny prosimy przesyłać na konto:
FUNDACJA ROZWOJU SPORTU
Alior Bank SA 82 2490 0005 0000 4530 5675 1172
TYTUŁ PRZELEWU: Imię i Nazwisko uczestnika z dopiskiem Bieg
Mikołajkowy.
8. Uczestnicy zapisujący się na bieg osobiście w dniach 4-5 grudnia 2015 r. w Biurze
Zawodów w Galerii Venus wnoszą opłatę startową w formie darowizny gotówką do
puszki.
9. Nieodebranie pakietu startowego do godziny 11:00 w dniu zawodów
równoznaczne jest z rezygnacją z biegu.

VIII. Nagrody i klasyfikacje
1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg otrzymają na mecie pamiątkowe medale.
2. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji generalnej mężczyzn i kobiet otrzymają
puchary.
3. Zostanie przeprowadzona klasyfikacja na Najstarszego Biegacza i Najmłodszego
Biegacza.
4. W ramach biegu zostanie przeprowadzona klasyfikacja na najlepsze przebranie.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród w
wybranych przez siebie klasyfikacjach.
6. Warunkiem otrzymania nagród i sklasyfikowania zawodnika jest ukończenie biegu.
7. W czasie trwania II CHARYTATYWNY BIEG MIKOŁAJKOWY NA RZECZ
PLACÓWKI OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ NASZ DOM W
RYBCZEWICACH zostanie przeprowadzona loteria fantowa. Cena losu
loteryjnego wynosi 5,00 zł brutto dla wszystkich osób poza uczestnikami biegu, dla
których opłata jest zawarta w opłacie startowej. Warunkiem udziału w losowaniu
jest podpisanie na karcie zgłoszeniowej zgody na uczestnictwo w loterii oraz
obecność w trakcie losowania. Zasady loterii zawarte są w odrębnym regulaminie,
dostępnym w Biurze Zawodów oraz siedzibie organizatora.

IX. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich uczestników biegu.
2. Każdy startujący w biegu musi posiadać numer startowy. Brak numeru startowego
w widocznym dla organizatora miejscu powoduje usunięcie takiej osoby z trasy
biegu.
3. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie,
zgodnie z kodeksem cywilnym.
4. Pobranie numeru startowego przez zawodnika będzie równoznaczne z akceptacją
regulaminu biegu.
5. Niedopuszczalne jest samowolne oddanie swojego pakietu startowego innej osobie
jak również udział w zawodach bez weryfikacji w biurze zawodów (z numerem
startowym innej osoby).
6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany trasy biegu w sytuacji, gdy z przyczyn
niezależnych od niego przeprowadzenie zawodów na zaproponowanej trasie nie
będzie możliwe. O fakcie takim poinformuje wszystkich uczestników drogą
mailową, wykorzystując adresy podane przez uczestników w formularzu
zgłoszeniowym.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników
wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne,
wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne
potrzeby komercyjne.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym
świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych
przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez
Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w
katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach,
jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością
prowadzoną przez Organizatora.
9. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych
substancji, środków podnoszących wydolność fizyczną oraz napojów alkoholowych
jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i
substancji zarówno przed, jak i podczas biegu pod groźbą wykluczenia z niego. W
wypadku stwierdzenia, że uczestnik naruszył powyższa zakaz, Organizator
zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia
go w jego trakcie.
10. Przez przekazanie do Organizatora prawidłowo wypełnionego i podpisanego
formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie
podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika
informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne
potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z Ustawą o ochronie o danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.
Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w
dowolnym momencie, kierując korespondencję na adres Organizatora.
11. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i
zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z Ustawą o ochronie o danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.
Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.
12. Podczas zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną.
13. Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NNW.
14. Za rzeczy zaginione podczas imprezy Organizator nie odpowiada.
15. Koszty organizacyjne ponosi Organizator.
16. Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej imprezy
www.biegajacyswidnik.pl oraz przekazane do informacji mediów.
17. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.