REGULAMIN BIEGU

REGULAMIN

 

IV CHARYTATYWNY BIEG MIKOŁAJKOWY NA RZECZ PLACÓWKI OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ NASZ DOM W RYBCZEWICACH

3 grudnia 2017 roku

Impreza organizowana przy wsparciu finansowym

Urzędu Miasta Świdnik

oraz

Starostwa Powiatowego w Świdniku

 

I. Cele i założenia biegu

Bieg jest imprezą charytatywną. Głównym celem jest pomoc dzieciom z Placówki Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Rybczewicach.

Pozostałe cele biegu to:

 1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu oraz zachęcenie osób do aktywnego spędzania wolnego czasu i prowadzenia zdrowego trybu życia.
 2. Promocja Miasta Świdnik i Powiatu Świdnickiego jako miejsca przyjaznego dla ludzi aktywnych.
 3. Integracja środowiska biegaczy i osób uprawiających Marsz NordicWalking.
 4. Propagowanie idei wolontariatu.

II. Organizatorzy

 1. Organizatorem biegu jest:

Stowarzyszenie Biegający Świdnik

 1. Ratajczaka 9/9, 21-040 Świdnik
 2. Partnerem biegu jest:

Fundacja Rozwoju Sportu w Lublinie

 1. Honorowy patronat nad „IV CHARYTATYWNYM BIEGIEM MIKOŁAJKOWYM” na rzecz Placówki Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Nasz Dom w Rybczewicach sprawuje Burmistrz Miasta Świdnik oraz Starosta Powiatu Świdnickiego.

III. Termin i miejsce

 1. Bieg odbędzie się 3 grudnia 2017 r. w Świdniku bez względu na pogodę.
 2. Dystans dla sportowców wynosi:
  1. Bieg: 5 km
  2. Marsz NordicWalking: 5 km
 3. Start i Meta zostaną zlokalizowane w okolicy placu Konstytucji 3 Maja.
 4. Starty nastąpią w godzinach:
  1. godzina 12.00 – Bieg 5 km
  2. godzina 12.01 – Marsz NordicWalking 5 km
 5. Szczegółowa trasa Biegu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.biegajacyswidnik.pl po zakończeniu procesu uzgadniania jej przebiegu
  z odpowiednimi służbami.
 6. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi rozmieszczonymi co 1 kilometr.
 7. Na starcie zawodnicy ustawiają się w strefie wyznaczonej przez Organizatora biegu.

 

 1. Program szczegółowy:

0900-1100                 Wydawanie pakietów startowych: biuro – I Liceum Ogólnokształcące im. W. Broniewskiego w Świdniku przy ulicy Okulickiego 13.

1140                     Wspólna rozgrzewka zawodników Biegu i Marszu NordicWalking na placu Konstytucji 3 Maja.

1155                     Powitanie zawodników Biegu i Marszu NordicWalking na linii startu.

1200                     Start Biegu na 5 km.

1201                     Start Marszu NordicWalking na 5 km.

1310                     Przewidywane dobiegnięcie i dojście ostatniego zawodnika do linii mety.

1315                     Wręczenie nagród zwycięzcom Biegu i Marszu Nordicwalkng oraz losowanie nagród wśród wszystkich Uczestników.

1400                     Uroczyste zamknięcie zawodów.

IV. Limit czasu

 1. Zawodników obowiązuje limit czasu pokonania trasy wynoszący:
  1. Bieg: 55 minut
  2. Marsz NordicWalking: 70 minut
 2. Zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety w ciągu obowiązującego limitu czasu, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy.

V. Pomiar czasu i punkty kontrolne

 1. Punkty kontrolne pomiaru czasu będą się znajdować na linii startu i mety.
 2. Pomiar czasu będzie odbywał się metodą elektroniczną.
 3. Pomiar czasu odbędzie się za pomocą zwrotnych chipów mocowanych do butów. Brak chipa przy bucie jest jednoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika. Każdy zawodnik powinien zwrócić chip na mecie.
 4. Do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto, w wynikach podany zostanie również czas netto.

VI. Uczestnictwo

 1. Impreza ma charakter otwarty i będzie prowadzona w duchu fair play.
 2. Każdy Uczestnik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem biegu oraz musi go przestrzegać.
 3. W biegu może wziąć udział osoba, która najpóźniej w dniu rozgrywania imprezy ukończyła 15 lat.
 4. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w biegu wyłącznie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. Warunkiem dopuszczenia zawodnika niepełnoletniego do startu jest obecność rodzica lub opiekuna w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów oraz podpisanie „Oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa
  w biegu” lub okazanie oryginału ważnego zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań do pokonania dystansu 5 kilometrów. Rodzic lub opiekun zawodnika powinien zgłosić się z dowodem osobistym, gdyż konieczna będzie weryfikacja jego numeru PESEL.
 5. Każdy zawodnik startujący w biegu musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów. Warunkiem weryfikacji i wydania pakietu startowego jest okazanie ważnego dokumentu ze zdjęciem, potwierdzającego tożsamość i datę urodzenia. Niedopuszczalne jest samowolne oddanie swojego pakietu innej osobie.
 6. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie „Oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu”, które będzie dostępne w Biurze Zawodów albo przedstawienie podczas weryfikacji zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu oraz stosowanie się do wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
 7. Organizator dopuszcza możliwość odbioru pakietu startowego Uczestnika przez osobę trzecią.

Warunkiem odbioru jest przedstawienie:

 • pisemnego upoważnienia dla wskazanej osoby,
 • kserokopii pierwszej strony dowodu osobistego Uczestnika Biegu,
 • własnoręcznie podpisanego przez Uczestnika „Oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu”.

Upoważnienie winno zawierać:

 • dane dokumentu tożsamości osoby upoważnionej,
 • zgodę na podpisanie przez upoważnioną osobę oświadczenia
  o zapoznaniu się z Regulaminem biegu,
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych
  z przeprowadzeniem zawodów.

 

 1. Biuro Zawodów (BZ) będzie otwarte:
 • 1 grudnia 2017 r. (piątek) w godz: 16.00 do 19.00 w Galerii Venus (centrum Świdnika, ul. Wyszyńskiego 17),
 • 2 grudnia 2017 r. (sobota) w godz: 16.00 do 19.00 w Galerii Venus (centrum Świdnika, ul. Wyszyńskiego 17),
 • 3 grudnia 2017 r. (niedziela) w godz: 09:00 do 11:00 w budynku Szkoły
  I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego w Świdniku przy

ulicy Okulickiego 13.

UWAGA: 3 grudnia 2017 r. nie ma zapisów na bieg, jest tylko odbiór pakietów!

 

 1. Wszyscy Uczestnicy Biegu są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia Organizatora.
 2. Wszystkie osoby uczestniczące w biegu zobowiązane są do przestrzegania na drogach publicznych zasad określonych przez służby porządkowe i organizatorów. Zawodnicy biec mogą jedynie w zakresie wydzielonego pasa ruchu oraz zobowiązani są zachować szczególną ostrożność w miejscach, gdzie bieg krzyżuje się z ruchem pojazdów.
 3. Decyzje obsługi medycznej co do możliwości kontynuacji biegu przez zawodnika są ostateczne i nieodwołalne.

VII. Zgłoszenia

 1. Zgłoszenia do biegu będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej biegajacyswidnik.pl oraz www.frslublin.pl
 2. Zgłoszenia on-line (e-zgłoszenia) będą przyjmowane do dnia 29 listopada 2017 r. (środa) do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc. Po tym terminie zgłoszenie będzie możliwe jedynie w Biurze Zawodów w dniach:
 • 1 grudnia 2017 r. (piątek) w godz: 16.00 do 19.00 w Galerii Venus (centrum Świdnika, ul. Wyszyńskiego 17),
 • 2 grudnia 2017 r. (sobota) w godz: 16.00 do 19.00 w Galerii Venus (centrum Świdnika, ul. Wyszyńskiego 17).
 1. Uczestnik ma prawo startu w biegu po wysłaniu prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego w formie e-zgłoszenia i po uiszczeniu opłaty za start. Opłata startowa ma formę darowizny. Uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia przelewu w ciągu 5 dni od zgłoszenia, nie później jednak niż do 29 listopada
  2017 r.
 2. Łączny limit Uczestników Biegu i Marszu NordicWalking wynosi 500 osób.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia zapisów
  w przypadku wyczerpania się limitu zgłoszeń.
 4. Wysokość opłaty startowej wynosi 30zł. Z kwoty tej maksymalnie 5zł zostanie przeznaczone na pokrycie kosztów organizacji biegu (o ile nie uda się pokryć kosztów z datków od sponsorów), pozostała kwota minimum 25zł oraz wpływy
  z organizowanej podczas biegu zbiórki i loterii jest przeznaczona na rzecz PLACÓWKI OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ NASZ DOM W RYBCZEWICACH.

Ze względu na charytatywny charakter biegu zachęcamy do wyższych wpłat.

 1. Część opłaty startowej w wysokości 5zł jest traktowana jako kupon biorący udział
  w losowaniu nagród.
 2. Opłatę należy uiścić w trakcie wypełniania e-zgłoszenia w trybie on-line
  z wykorzystaniem linku zawartego w e-mailu potwierdzającym wypełnienie
  e-zgłoszenia (zalecane) lub przelewem na konto Fundacji Rozwoju Sportu
  w Lublinie:

Opłatę startową prosimy przesyłać na konto:

FUNDACJA ROZWOJU SPORTU

Alior Bank nr konta: 15 2490 0005 0000 4600 4646 9752

TYTUŁ PRZELEWU: Opłata startowa Bieg Mikołajkowy 2017, Imię i Nazwisko Uczestnika, rok urodzenia.

 1. Uczestnicy zapisujący się na bieg osobiście w dniach 1-2 grudnia 2017 r. w Biurze Zawodów w Galerii Venus wnoszą opłatę startową w formie darowizny gotówką do puszki.
 2. Nieodebranie pakietu startowego do godziny 11:00 w dniu zawodów jest równoznaczne z rezygnacją z biegu.

 

VIII. Nagrody i klasyfikacje

 1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg otrzymają na mecie pamiątkowe medale.
 2. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji generalnej mężczyzn i kobiet otrzymają puchary.
 3. W ramach biegu zostanie przeprowadzona klasyfikacja I-III na najlepsze przebranie zawodnika.
 4. Zostanie przeprowadzona klasyfikacja I-III na najliczniejszą drużynę (liczy się ilość osób zapisanych pod tą samą nazwą, które ukończą bieg lub Marsz NordicWalking).
 5. Klasyfikacja dodatkowa: I-III Mistrz i Mistrzyni Powiatu Świdnickiego.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród
  w wybranych przez siebie klasyfikacjach.
 7. Warunkiem otrzymania nagród i sklasyfikowania zawodnika jest ukończenie biegu.
 8. Wśród wszystkich Uczestników startujących w biegu rozlosowane zostaną nagrody rzeczowe ufundowane przez Sponsorów i Partnerów biegu. Warunkiem udziału
  w losowaniu jest podpisanie na karcie zgłoszeniowej zgody na uczestnictwo w loterii (losowaniu nagród) oraz obecność w trakcie losowania. Zasady losowania nagród zawarte są w odrębnym regulaminie, dostępnym w Biurze Zawodów oraz siedzibie organizatora.

 

IX. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników Biegu.
 2. Każdy startujący w biegu musi posiadać numer startowy. Brak numeru startowego w widocznym dla Organizatora miejscu powoduje usunięcie takiej osoby z trasy biegu.
 3. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie, zgodnie z kodeksem cywilnym.
 4. Pobranie numeru startowego przez zawodnika będzie równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.
 5. Niedopuszczalne jest samowolne oddanie swojego pakietu startowego innej osobie, jak również udział w zawodach bez weryfikacji w biurze zawodów
  (z numerem startowym innej osoby).
 6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany trasy biegu w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od niego przeprowadzenie zawodów na zaproponowanej trasie nie będzie możliwe. O fakcie takim poinformuje wszystkich Uczestników drogą mailową, wykorzystując adresy podane przez Uczestników w formularzu zgłoszeniowym.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestników Biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
 9. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydolność fizyczną oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków
  i substancji zarówno przed, jak i podczas biegu pod groźbą wykluczenia z niego.
  W wypadku stwierdzenia, że Uczestnik naruszył powyższy zakaz, Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.
 10. Przez przekazanie do Organizatora prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego Uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do Uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić
  w dowolnym momencie, kierując korespondencję na adres Organizatora.
 11. Wszystkie informacje dotyczące Uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych
  z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji osobom trzecim.
 12. Podczas zawodów Organizator zapewnia opiekę medyczną.
 13. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW, obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii Uczestników.
 14. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu, a jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeni, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w biegu.
 15. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu lub marszu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami oraz możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Dokonanie opłaty rejestracyjnej oraz złożenie prawidłowo wypełnionego oświadczenia o braku przeciwskazań do udziału w biegu lub marszu oznacza,
  że Uczestnik ocenił charakter, stopień i zakres ryzyka związanego z uczestnictwem w biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 16. Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione podczas imprezy.
 17. Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej imprezy biegajacyswidnik.pl oraz przekazane do informacji mediów.
 18. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu obowiązującego Uczestników poprzez publikację zmienionego regulaminu na stronie biegajacyswidnik.pl
 19. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.

 

Regulamin w postaci pliku PDF do pobrania:  REGULAMIN-BIEGU-MIKOŁAJKOWEGO-4