Statut

Statut Stowarzyszenia Biegający Świdnik w Statut BŚ

Załącznik 1 do Uchwały nr 1/2022 i 2/2022 z dnia 18.09.2022 w sprawie zmian w statucie Stowarzyszenia Biegający Świdnik.

 

Statut Stowarzyszenia Biegający Świdnik

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie pod nazwą „Biegający Świdnik”, zwane dalej „Stowarzyszeniem” posiada osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego i działa na podstawie
przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§2
Siedzibą Stowarzyszenia jest Gmina Świdnik.

§3
Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§4
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i osób wspierających. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników i powoływać biura.

§5
1. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadzie
pełnej autonomii.
2. Stowarzyszenie realizuje swe zadania statutowe we współdziałaniu z władzami samorządowymi, sportowymi i organizacjami pozarządowymi.

§6
Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.

§7
Stowarzyszenie używa własnych pieczęci i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących przepisów.\

Rozdział 2
Cele i sposoby działania

§8
Celem działania Stowarzyszenia jest działalność na rzecz ogółu społeczności zgodna z prawem o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – sfera działań publicznych, a w szczególności w
zakresie:
1. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu a w szczególności biegania.
2. Turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.
3. Promowania i propagowania postaw obywatelskich podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości, oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i
kulturowej.
4. Ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
5. Działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia.
6. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
7. Działalności wychowawczo – dydaktyczna w tym doskonalenie kadr w dyscyplinie biegania.
8. Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
9. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
10. Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
11. Działalność szkoleniowa dla różnego zakresu wiekowego beneficjentów i w różnych kompetencjach.

§9
Realizując cele zawarte w § 8:
1.Stowarzyszenie prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność statutową.
2.Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach
służących realizacji celów statutowych. Dochód z niej w całości jest przeznaczany na działalność statutową i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie:
47.19.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
73.11.Z – Działalność agencji reklamowych
77.21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację
88.99.Z – Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
93.11.Z – Działalność obiektów sportowych
93.12.Z – Działalność klubów sportowych
93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem
93.29 Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

§10
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami gospodarczymi.
2. Inspirowanie, organizację, wspieranie oraz realizację i modernizację infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej.
3. Planowanie i organizacja życia sportowego uczestników Stowarzyszenia.
4. Organizowanie zajęć szkoleniowych w postaci treningów, kursów, grup ćwiczących.
5. Organizowanie zajęć z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
6. Uczestnictwo w imprezach sportowych.
7. Wspomaganie i organizację zawodów o charakterze sportowym, rekreacyjnym i turystycznym.
8. Organizowanie obozów oraz zgrupowań sportowych, wyjazdów integracyjnych oraz wycieczek krajoznawczych.
9. Propagowanie oraz organizowanie wymiany międzykulturowej a w szczególności poprzez organizację wyjazdów, warsztatów i prelekcji.
10. Doskonalenie kadry w dziedzinie instruktażu i obsługi działań sportowych, rekreacyjnych i turystycznych.
11. Uzgadnianie i współtworzenie kalendarzy imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych.
12. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań Stowarzyszenia.
13. Pozyskiwanie środków UE w celu realizacji w/w zadań i celów poprzez aplikowanie bezpośrednie lub w partnerstwie do ogłaszanych konkursów przez odpowiednie instytucje IP2

Rozdział 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§11
1. Członkowie dzielą się na:
a. Zwyczajnych
b. Wspierających
c. Honorowych
2. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

§12
1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację i zostanie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia stosowną uchwałą.
2. Małoletni mogą być członkami Stowarzyszenia za zgoda ich przedstawicieli ustawowych.
3. Członkami wspierającymi może być każda osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
4. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później jak dwa miesiące od daty złożenia deklaracji.
5. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
6. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu przez Uchwałę Zarządu na wniosek członka Zarządu albo, co najmniej 10 członków Stowarzyszenia.

§13
Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1. Uczestniczenia w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia z biernym i czynnym prawem wyborczym pod warunkiem ukończenia 16 roku życia w dniu Walnego Zebrania.
2. Korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia.
3. Udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
4. Zgłaszania propozycji i wniosków do władz Stowarzyszenia.
5. Korzystania ze wszelkich urządzeń Stowarzyszenia na zasadach określanych przez Zarząd Stowarzyszenia.

§14
Do obowiązków członków zwyczajnych Stowarzyszenia należy:
1. Branie czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów.
2. Uczestniczenie w Walnych Zebraniach Członków.
3. Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
4. Regularne opłacanie składek członkowskich.
5. Godne reprezentowanie Stowarzyszenia.

§15
Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym
posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
1. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
2. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§16
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,
b. wykluczenia przez Zarząd:
– z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający sześć miesięcy,
– z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
– ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia,
c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej
uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział 4
Władze Stowarzyszenia

§17
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zebranie
b. Zarząd
c. Komisja Rewizyjna.
2. Zarząd i Komisja Rewizyjna wybierane są przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. W razie, gdy skład Zarządu Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu do mniej niż
pięciu osób lub skład Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu do mniej niż trzech osób w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują
pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu w drodze uchwały danego organu. W tym
trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
3. Dokooptowany członek organu sprawuje funkcję do końca kadencji w trakcie której został powołany.
4. Kadencja Władz trwa 3 lata.
5. Uchwały wszystkich Władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
6. Dany organ w drodze uchwały może zadecydować o tym, iż w sytuacjach nieprzewidzianych odrębnymi postanowieniami niniejszego statutu nad uchwałą zostanie przeprowadzone głosowanie
tajne.

Walne Zebranie
§18
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie, w którym uczestniczą z głosem stanowiącym wszyscy członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed
terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie
w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania.
4. Walne Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
a. z własnej inicjatywy,
b. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
c. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane. Tryb określony w ust.3 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

§19
Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w sytuacjach przewidzianych w §18 ust.3 lub 5 prawo jego zwołania przysługuje Komisji Rewizyjnej.

§20
1. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b. uchwalanie zmian statutu,
c. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
f. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
g. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
h. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy członków upoważnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o
ile termin ten był podany w zawiadomieniu.
3. W Walnym Zebraniu mogą brać udział z głosem doradczym członkowie wspierający i osoby zaproszone przez Zarząd.
4. Każdy członek zwyczajny na Zgromadzeniu Wspólników posiada jeden głos.
5. Walne Zgromadzenie prowadzi Przewodniczący wybrany każdorazowo spośród obecnych na zebraniu członków Stowarzyszenia
6. Z przebiegu Walnego Zgromadzenia sporządzany jest protokół podpisany przez Przewodniczącego i Protokolanta.
7. Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez umieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Stowarzyszenia.

Zarząd
§21
1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. W skład zarządu wchodzi od 5 do 9 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera prezesa, wiceprezesa, sekretarza. Zarząd może wybrać spośród swoich członków również Skarbnika.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
5. Zarząd podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy wybranej liczby Członków Zarządu. W przypadku równego rozłożenia głosów,
głos rozstrzygający ma prezes stowarzyszenia.
6. Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu łącznie.

§22
Do kompetencji Zarządu należy:
1. Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia.
2. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania.
3. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.
4. Planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej.
5. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
6. Przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia.
7. Zwoływanie Walnego Zebrania.
8. Ustalanie wysokości składek członkowskich.
9. Rozstrzyganie sporów w Stowarzyszeniu.
10. Przedstawianie Komisji Rewizyjnej w terminie do 30.05 każdego roku obrotowego corocznego sprawozdania z działalności, oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

§23
1. Członek Zarządu Stowarzyszenia może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu, jeśli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny
sposób zawiódł zaufanie członków Stowarzyszenia.
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Walne Zebranie większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do
głosowania w głosowaniu tajnym.

Komisja Rewizyjna
§24
1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna w celu wykonania swoich zadań kontrolnych jest uprawniona do:
a. żądania od Zarządu wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia,
b. żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.
3. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub ze stosunkiem pracy ze Stowarzyszeniem.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
a. być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku małżeństwa, we wspólnym pożyciu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
b. być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
c. otrzymywać z tytułu członkostwa w Komisji zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone
przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
5. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych przez Walne Zebranie w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.
6. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
b. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
c. składanie sprawozdań na Walne Zebranie wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
d. wnioskowanie do Walnego Zebrania o udzielanie absolutorium Zarządowi,
e. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności,
f. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
7. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeśli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł
zaufanie członków Stowarzyszenia.
8. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Walne Zebranie większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy
uprawnionych do głosowania w głosowaniu tajnym.
9.W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej muszą uczestniczyć dla ich ważności co najmniej 2 osoby.

Rozdział 5
Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§25
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w oparciu o obowiązujące przepisy.

§26
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a. składki członkowskie,
b. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,
c. dotacje, subwencje, udziały, lokaty.
d. dochody z własnej działalności (działalności gospodarczej i majątku stowarzyszenia)
2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia oraz w kasie gotówkowej Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

§27
1. Na majątek Stowarzyszenia składają się nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Na fundusz Stowarzyszenia składają się:
a. składki członkowskie,
b. darowizny, spadki i zapisy,
c. dotacje na zadania podstawowe z zakresu kultury fizycznej zlecone Stowarzyszeniu,
d. dotacje na zadania zlecone przez samorząd terytorialny,
e. dochody z działalności gospodarczej, majątku stowarzyszenia, udziałów, lokat,
f. ofiarność publiczna,
g. dochody ze sponsoringu.
3. Zabronione jest:
a. Udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do członków Stowarzyszenia, członków władz Stowarzyszenia, pracowników oraz osób, z którymi
pracownicy pozostają, w związku małżeńskim we wspólnym pożyciu, albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego
stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi.
b. Przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków władz Stowarzyszenia, pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
c. Wykorzystanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków władz Stowarzyszenia, pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
d. Dokonywanie zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie władz Stowarzyszenia lub pracownicy oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział 6
Zmiana Statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia

§28
Zmiany statutu Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania podjętej większością dwóch trzecich głosów przy obecnej połowie uprawnionych do głosowania.

§29
1. Rozwiązanie się Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania podjętej większością dwóch trzecich głosów przy obecnej połowie uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała o rozwiązanie się Stowarzyszenia określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek.
3. Po zakończeniu prac likwidator występuje do organu ewidencyjnego z wnioskiem o wykreślenie Stowarzyszenia z ewidencji.