Regulaminy loterii fantowych – V CHARYTATYWNY BIEG MIKOŁAJKOWY

Regulamin loterii fantowej „Nagrody od Mikołaja”

1. Nazwa loterii fantowej

Loteria fantowa, zwana dalej „loterią”, będzie prowadzona pod nazwą „Nagrody od Mikołaja”.

2. Nazwa podmiotu organizującego loterię fantową

Organizatorem loterii, zwanym dalej „Organizatorem”, jest Stowarzyszenie Biegający Świdnik, ul. Ratajczaka 9/9, 21-040 Świdnik.

3. Nazwa organu przyjmującego zgłoszenie

Organizator loterii dokonał jej zgłoszenia Naczelnikowi Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej, ul. Celników Polskich 21, 21-500 Biała Podlaska – Delegatura Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Lublinie, ul. Energetyków 20-22, 20-468 Lublin.

4. Podstawa prawna

Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2018r. poz. 165 ze zm.).

5. Zasięg loterii fantowej

Loteria organizowana jest na terenie Miasta Świdnik, w Miejskim Ośrodku Kultury (Aleja Lotników Polskich 24, 21-040 Świdnik).

6. Cel, na który przeznacza się dochód z loterii fantowej

Dochód z loterii zostanie w całości przeznaczony na cele charytatywne, na leczenie Marysi Szlązak chorej na raka móżdżku oraz Pawełka Łagowskiego cierpiącego na mózgowe porażenie dziecięce.

7. Czas trwania loterii fantowej

Loteria rozpocznie się w dniu 2.12.2018 r. i zakończy się w dniu 2.12.2018 r..

8. Informacja dotycząca liczby losów loteryjnych oraz sposobu ich nabycia:

8.1. Organizator przewiduje 600 sztuk losów uprawniających do wzięcia udziału w loterii.
8.2. Uiszczenie opłaty startowej za V CHARYTATYWNY BIEG MIKOŁAJKOWY jest jednoznaczne z nabyciem losu.
8.3. Karta zgłoszenia na bieg jest jednocześnie losem loteryjnym, pod warunkiem, że uczestnik podpisze na niej zgodę na udział w loterii. Rozróżnienie na karcie zgłoszenia na Bieg i Nordic Walking służy wyłącznie do celów = klasyfikacji, numeracja losów jest ciągła od nr 1 do 600.
8.4. Cena losu wynosi 1 zł brutto i jest zawarta w opłacie startowej.

9. Miejsce oraz termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży losów/kuponów loteryjnych

Odbiór losu następuje w momencie odbioru pakietu startowego. Pakiety startowe odbierane będą w Biurze Zawodów, które będzie się znajdowało w Miejskim Ośrodku Kultury w Świdniku (Aleja Lotników Polskich 24, 21-040 Świdnik):
9.1. w dniu 30 listopada 2018 r. (piątek) w godz: 16.00 – 19.00 w MOK (Aleja Lotników Polskich 24, 21-040 Świdnik),
9.2. w dniu 1 grudnia 2018 r. (sobota) w godz: 16.00 – 19.00 w MOK (Aleja Lotników Polskich 24, 21-040 Świdnik),
9.3. w dniu 2 grudnia 2018 r. (niedziela) w godz: 08:00 – 10:00 w MOK (Aleja Lotników Polskich 24, 21-040 Świdnik).

10. Uczestnicy loterii fantowej:

10.1. Uczestnikiem loterii, na warunkach określonych w regulaminie, może być osoba, która startuje w V CHARYTATYWNYM BIEGU MIKOŁAJKOWYM.
10.2. W loterii nie mogą brać udziału: Organizator, pracownicy współpracujący z nim w związku z organizacją lub obsługą loterii oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny należy rozumieć: żonę, męża, dzieci, matkę, ojca.
10.3. Przystąpienie uczestnika do loterii poprzez nabycie losu loteryjnego jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem i akceptacją jego postanowień oraz ze zobowiązaniem się uczestnika do przestrzegania zawartych w nim zasad.

11. Warunkiem uczestnictwa w loterii jest:

11.1. Start w V CHARYTATYWNYM BIEGU MIKOŁAJKOWYM.
11.2. Odebranie losu loteryjnego w miejscach, o których mowa w punkcie 9 regulaminu.
11.3. Prawidłowe wypełnienie karty zgłoszeniowej obejmującej dane osobowe uczestnika loterii tj. imię i nazwisko, numer startowy oraz wyrażenie zgody na udział w loterii oraz na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE na potrzeby niniejszej loterii.
11.4. Każdy uczestnik, który wyraża zgodę na udział w losowaniu nagród, wrzuca zgodę na udział do urny, z której będą losowane nagrody. Losy będą złożone tak aby niemożliwe było podejrzenie numeru losu w trakcie losowania nagród.
11.5. Nadzór nad urną pełni jeden z członków komisji loteryjnej.
11.6. Każdy z uczestników loterii ma prawo do nabycia jednego losu loteryjnego.

12. Nagrody loterii fantowej

Nagrodami w loterii fantowej są ręczniki, bibeloty/ozdoby oraz kosmetyki samochodowe o łącznej wartości 400 zł brutto.
Fundatorami nagród są Sponsorzy oraz Partnerzy biegu.
Oferowane przez Organizatora nagrody są rzeczami fabrycznie nowymi lub ręcznie wytworzonymi.
Do wylosowania jest przeznaczonych 8 nagród, w tym 7 Małych Zestawów Upominkowych oraz jedna Nagroda Główna.

13. Procentowa wartość nagród w stosunku do łącznej ceny przeznaczonych do sprzedaży losów loteryjnych wynosi 66%.

14. Miejsce i termin losowania nagród:

14.1. Losowanie nagród odbędzie się 2.12.2018 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Świdniku (Aleja Lotników Polskich 24, 21-040 Świdnik) około godz. 12.20. Losowanie odbędzie się spośród wszystkich uprawnionych losów.
14.2. Losowanie poszczególnych nagród zostanie przeprowadzone przez osobę niepełnoletnią, wyznaczoną przez osoby wchodzące w skład Komisji Loterii „Nagrody od Mikołaja”, której przewodniczyć będzie osoba posiadająca znajomość przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2018r. poz. 165 ze zm.) w zakresie loterii fantowych.
14.3. W przypadku wylosowania losu/kuponu loteryjnego wypełnionego w sposób nieczytelny, niekompletny lub nieprawidłowy, lub noszącego ślady sfałszowania, w szczególności będącego odbitką kserograficzną, lub powielonego inną techniką, Komisja Loterii „Nagrody od Mikołaja” stwierdzi nieważność takiego losu i losowanie zostanie powtórzone aż do wyłonienia zwycięzcy.
14.4. Numer losu loteryjnego zwycięzcy ogłaszany będzie trzykrotnie podczas losowania nagród, niezwłocznie po każdym losowaniu i stwierdzeniu przez Komisję ważności losu. Posiadacz takiego losu winien niezwłocznie zgłosić się po odbiór nagrody.
14.5. W przypadku, gdy zwycięzca nie zgłosi się, w czasie określonym w punkcie 14.4., losowanie zostanie powtórzone aż do wyłonienia zwycięzcy.

15. Miejsce wydawania nagród

Wydanie nagród zwycięzcom następuje tylko w miejscu losowania zgodnie z punktem 14.1., w dniu losowania tj. 2.12.2018 roku.

16. Sposób zapewnienia prawidłowości organizowanej loterii fantowej

W celu zapewnienia prawidłowości urządzania loterii Organizator powoła Komisję Loterii „Nagrody od Mikołaja”, której zasady funkcjonowania określać będzie regulamin działania tej Komisji. W skład Komisji wchodzić będzie m.in. osoba posiadająca znajomość przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 165 ze zm.) w zakresie loterii fantowych.

17. Komisja Loterii „Nagrody od Mikołaja” sporządzi z przebiegu losowania protokół/sprawozdanie z podaniem wyników losowania loterii.

18. Zasady postępowania reklamacyjnego

18.1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez cały czas trwania loterii oraz po jej zakończeniu, nie później niż do 14 dni od daty upływu terminu wydania nagród.
18.2. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej.
18.3. Za datę wniesienia reklamacji uznaje się datę złożenia jej osobiście w siedzibie Organizatora lub datę stempla pocztowego w przypadku złożenia reklamacji listownie.
18.4. Reklamacje rozpatrzy Komisja Loterii „Nagrody od Mikołaja”. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 dni od dnia jej wpływu na adres Organizatora. Zawiadomienie o wyniku reklamacji będzie wysłane reklamującemu w terminie 14 dni roboczych od daty rozpatrzenia.

19. Decyzja Komisji Loterii „Nagrody od Mikołaja” dotycząca rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

20. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

21. Roszczenia z tytułu niniejszej loterii przedawniają się z upływem 3 miesięcy od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.

22. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

23. Postanowienia końcowe:

23.1. Regulamin loterii „Nagrody od Mikołaja” dostępny jest w siedzibie Organizatora i w miejscach nabycia losów loteryjnych, o których mowa w punkcie 9 regulaminu.
23.2. Organizator zobowiązany jest do poinformowania Naczelnika Urzędu Celnego w Lublinie, o każdej zmianie niniejszego regulaminu nie później niż w terminie 3 dni od dnia dokonania zmiany.
23.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność wygranych przez uczestnika nagród. Odpowiedzialnym z tego tytułu jest podmiot udzielający gwarancji tj. producent, dystrybutor, sprzedawca.
23.4. Dane uczestników będą zbierane i przetwarzane przez Organizatora uwzględniając punkt 11 wyłącznie w ramach i na potrzeby niniejszej loterii, zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w punkcie 11.3.
23.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2018r. poz. 165 ze zm.).

Regulamin loterii fantowej „Mikołaj dla dzieci”

1. Nazwa loterii fantowej

Loteria fantowa, zwana dalej „loterią”, będzie prowadzona pod nazwą „Mikołaj dla dzieci”.

2. Nazwa podmiotu organizującego loterię fantową

Organizatorem loterii, zwanym dalej „Organizatorem”, jest Stowarzyszenie „Biegający Świdnik”, z siedzibą w Świdniku (21-040) przy ul. B. Ratajczaka 9/9.

3. Nazwa organu przyjmującego zgłoszenie

Organizator loterii dokonał jej zgłoszenia Naczelnikowi Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej, ul. Celników Polskich 21, 21-500 Biała Podlaska – Delegatura Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Lublinie, ul. Energetyków 20-22, 20-468 Lublin.

4. Podstawa prawna

Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2018r. poz. 165 ze zm.).

5. Zasięg loterii fantowej

Loteria organizowana jest na terenie Miasta Świdnik, w Miejskim Ośrodku Kultury, Aleja Lotników Polskich 24, 21-040 Świdnik, woj. Lubelskie, Polska. Loteria odbywa się w ramach
V CHARYTATYWNEGO BIEGU MIKOŁAJKOWEGO.

6. Cel, na który przeznacza się dochód z loterii fantowej

Dochód z loterii zostanie w całości przeznaczony na leczenie Marysi Szlązak chorej na raka móżdżku oraz rehabilitację Pawełka Łagowskiego cierpiącego na mózgowe porażenie dziecięce.

7. Czas trwania loterii fantowej

Loteria rozpocznie się w dniu 2.12.2018 r. i zakończy się w dniu 2.12.2018 r..

8. Informacja dotycząca liczby losów loteryjnych przeznaczonych do sprzedaży w ramach loterii

8.1. Loteria jest kierowana do wszystkich zainteresowanych osób.
8.2. Loteria fantowa obejmuje sprzedaż losów/kuponów loteryjnych uprawniających do wzięcia udziału w loterii. Organizator przewiduje sprzedaż 150 sztuk losów/kuponów loteryjnych. Cena jednego losu/kuponu loteryjnego wynosi 5 złotych brutto. Poszczególne losy/kupony loteryjne oznaczone są kolejnymi numerami, począwszy od numeru „1” do numeru „150”.

9. Miejsce oraz termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży losów/kuponów loteryjnych

Sprzedaż losów/kuponów loteryjnych odbywać się będzie w dniu 2 grudnia 2018 r. w godz. 10:00 – 13:00 lub do wyczerpania losów, w Miejskim Ośrodku Kultury, Aleja Lotników Polskich 24, 21-040 Świdnik.

10. Uczestnicy loterii fantowej
10.1. Uczestnikiem loterii, na warunkach określonych w regulaminie, może być osoba pełnoletnia, jak również osoba poniżej 18 roku życia.
10.2. W loterii nie mogą brać udziału: organizator, pracownicy współpracujący z nim w związku z organizacją lub obsługą loterii oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny należy rozumieć: żonę, męża, dzieci, matkę, ojca.
10.3. Przystąpienie uczestnika do loterii poprzez nabycie losu/kuponu loteryjnego jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem i akceptacją jego postanowień oraz ze zobowiązaniem się uczestnika do przestrzegania zawartych w nim zasad.

11. Zasady organizacji loterii fantowej

11.1. Warunkiem wzięcia udziału w loterii przez każdą zainteresowaną osobę jest zakup losu/kuponu loteryjnego za kwotę 5 zł brutto za sztukę w miejscach, o których mowa w punkcie 9 regulaminu.
11.2. Każdy z uczestników loterii ma prawo do nabycia nieograniczonej liczby losów/kuponów loteryjnych.

12. Nagrody loterii fantowej

12.1. Dla wszystkich osób zainteresowanych loterią fantową jest przewidzianych 150 losów, po 5 zł brutto każdy. Fantami są tutaj zabawki, używane książki, przedmioty ręcznie wykonane. Tutaj każdy los wygrywa.
12.2. Łączna wartość puli nagród wynosi 750 złotych brutto.
12.3. Procentowa wartość nagród w stosunku do łącznej ceny przeznaczonych do sprzedaży losów/kuponów loteryjnych wynosi 100%.
12.4. Fundatorem nagród są Sponsorzy i Partnerzy biegu. Oferowane przez Sponsorów i Partnerów nagrody są rzeczami nowymi, używanymi lub ręcznie wytworzonymi.

13. Miejsce i termin losowania nagród

13.1. Losowanie nagród i fantów odbędzie się w dniu 2 grudnia 2018 r. na terenie organizacji loterii tj. w Miejskim Ośrodku Kultury, Aleja Lotników Polskich 24, 21-040 Świdnik.
13.2. Uczestnik loterii będzie samodzielnie wyciągał los z urny zawierającej ponumerowane losy. Niezwłocznie po wylosowaniu musi okazać numer losu.
13.3. Losowanie fantów zostanie przeprowadzone pod nadzorem osób wchodzących w skład Komisji Loterii „Loteria fantowa na rzecz dzieci z Domu Dziecka w Rybczewicach” powołanej przez Organizatora, której przewodniczyć będzie osoba posiadająca znajomość przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2018r. poz. 165 ze zm.).

14. Miejsce, sposób i termin wydawania nagród

14.1. Odbiór nagród odbędzie się w Miejskim Ośrodku Kultury, Aleja Lotników Polskich 24, 21-040 Świdnik.
14.2. Uczestnik loterii jest zobowiązany do odebrania nagrody niezwłocznie po wylosowaniu i okazaniu kuponu z numerem fantu.
14.3. Wydanie wszystkich nagród zwycięzcom może nastąpić jedynie w dniu organizacji loterii tj. 2 grudnia 2018 r., w miejscach sprzedaży losów/kuponów loteryjnych, o których mowa w punkcie 9 regulaminu.
14.4. W przypadku nieodebrania nagrody w powyższym trybie zwycięzca loterii traci prawo do nagrody i nagroda pozostaje własnością Organizatora.
15. Sposób zapewnienia prawidłowości organizowanej loterii fantowej
W celu zapewnienia prawidłowości urządzania loterii Organizator powoła Komisję Loterii „Mikołaj dla dzieci”, której zasady funkcjonowania określać będzie regulamin działania tej Komisji. W skład Komisji wchodzić będzie m.in. osoba posiadająca znajomość przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2018r. poz. 165 ze zm.) w zakresie loterii fantowych.

16. Zasady postępowania reklamacyjnego

16.1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez cały czas trwania loterii oraz po jej zakończeniu, nie później niż do 2 dni od daty upływu terminu wydania nagród.
16.2. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej.
16.3. Za datę wniesienia reklamacji uznaje się datę złożenia jej osobiście w siedzibie Organizatora lub datę stempla pocztowego w przypadku złożenia reklamacji listownie.
16.4. Reklamacje rozpatrzy Komisja Loterii „Mikołaj dla dzieci”. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od dnia jej wpływu na adres Organizatora. Zawiadomienie o wyniku reklamacji będzie wysłane reklamującemu w terminie 10 dni roboczych od daty rozpatrzenia.
16.5. Decyzja Komisji Loterii „Mikołaj dla dzieci” dotycząca rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
16.6. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

17. Przedawnienie roszczeń

17.1. Roszczenia z tytułu niniejszej loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.
17.2. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

18. Postanowienia końcowe

18.1. Regulamin loterii „Mikołaj dla dzieci” dostępny jest w siedzibie Organizatora i w miejscach sprzedaży losów/kuponów loteryjnych, o których mowa w punkcie 9 regulaminu.
18.2. Organizator zobowiązany jest do poinformowania Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej, ul. Celników Polskich 21, 21-500 Biała Podlaska – Delegatura Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Lublinie, ul. Energetyków 20-22, 20-468 Lublin, o każdej zmianie niniejszego regulaminu nie później niż w terminie 3 dni od dnia dokonania zmiany.
18.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność wygranych przez uczestnika nagród. Odpowiedzialnym z tego tytułu jest podmiot udzielający gwarancji tj. producent, dystrybutor, sprzedawca.
18.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2018r. poz. 165 ze zm.).