REGULAMIN BIEGU

Stowarzyszenie Biegający Świdnik
ul. Ratajczaka 9/9, 21-040 Świdnik
Koordynator: Jacek Gawroński, tel. 501 579 442
e-mail: kontakt@biegajacyswidnik.pl
Bank BGŻ BNP PARIBAS 33 2030 0045 1110 0000 0367 7460
NIP: 7123286598, REGON: 061652086
www.biegajacyswidnik.pl

Świdnik, dnia 29 sierpnia 2019 r.

REGULAMIN

VI CHARYTATYWNY BIEG MIKOŁAJKOWY
na ratowanie życia Martynki Kiryluk, która cierpi na
nowotwór nerwów wzrokowych oraz rehabilitację
Pawełka Łagowskiego, cierpiącego na mózgowe
porażenie dziecięce.
8 grudnia 2019 roku
Impreza organizowana przy wsparciu finansowym
Urzędu Miasta Świdnik
oraz
Starostwa Powiatowego w Świdniku

I. Cele i założenia biegu

Bieg jest imprezą charytatywną. Głównym celem jest zebranie środków na ratowanie życia Martynki Kiryluk, która cierpi na nowotwór nerwów wzrokowych oraz rehabilitację Pawełka Łagowskiego, cierpiącego na mózgowe porażenie dziecięce.
Pozostałe cele biegu to:
1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu oraz zachęcenie osób do aktywnego spędzania wolnego czasu i prowadzenia zdrowego trybu życia.
2. Promocja Miasta Świdnik i Powiatu Świdnickiego jako miejsca przyjaznego dla ludzi aktywnych.
3. Integracja środowiska biegaczy i osób uprawiających Marsz NordicWalking.
4. Propagowanie idei wolontariatu.

II. Organizatorzy

1. Organizatorem biegu jest: Stowarzyszenie Biegający Świdnik, ul. Ratajczaka 9/9, 21-040 Świdnik
2. Współorganizatorem biegu jest Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku.
3. Partnerem biegu jest Fundacja Rozwoju Sportu w Lublinie.
4. Honorowy patronat nad „VI CHARYTATYWNYM BIEGIEM MIKOŁAJKOWYM” sprawuje Burmistrz Miasta Świdnik oraz Starosta Powiatu Świdnickiego.

III. Termin i miejsce

1. Bieg odbędzie się 8 grudnia 2019 r. w Świdniku bez względu na pogodę.
2. Dystans dla sportowców wynosi:
a) Bieg: 5 km
b) Marsz NordicWalking: 5 km
3. Start i meta zostaną zlokalizowane na parkingu przed budynkiem Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku, Aleja Lotników Polskich 24, 21-040 Świdnik.
4. Starty nastąpią w godzinach:
a) godzina 10.00 – Bieg 5 km
b) godzina 10.01 – Marsz NordicWalking 5 km
5. Szczegółowa trasa Biegu zostanie opublikowana na fanpage’u facebooka: https://www.facebook.com/BiegajacySwidnik/ oraz na stronie internetowej www.biegajacyswidnik.pl po zakończeniu procesu uzgadniania jej przebiegu z odpowiednimi służbami.
6. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi rozmieszczonymi co 1 kilometr.
7. Na starcie zawodnicy ustawiają się w strefie wyznaczonej przez Organizatora biegu.
8. Program szczegółowy:
07.30-9.00 Wydawanie pakietów startowych: biuro – hol Miejskiego Ośrodka Kultury MOK w Świdniku, Aleja Lotników Polskich 24, 21-040 Świdnik.
9.40 Wspólna rozgrzewka zawodników Biegu i Marszu Nordi Walking na parkingu przed budynkiem MOK.
9.55 Powitanie zawodników Biegu i Marszu NordicWalking na linii startu.
10.00 Start Biegu na 5 km.
10.01 Start Marszu NordicWalking na 5 km.
11.10 Przewidywane dobiegnięcie i dojście ostatniego zawodnika do linii mety.
11.15 Podziękowania dla wolontariuszy w sali kinowej MOK.
11.20 Prezentacja przebrań Uczestników biegu i osób towarzyszących oraz dzieci w sali kinowej MOK.
11.50 Wręczenie pucharów zwycięzcom Biegu i Marszu Nordic walking w sali kinowej MOK.
12.00 Uroczyste zamknięcie zawodów.

IV. Limit czasu

1. Zawodników obowiązuje limit czasu pokonania trasy wynoszący:
a) Bieg: 55 minut
b) Marsz NordicWalking: 70 minut
2. Zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety w ciągu obowiązującego limitu czasu, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy.

V. Pomiar czasu i punkty kontrolne

1. Punkty kontrolne pomiaru czasu będą się znajdować na linii startu i mety.
2. Pomiar czasu będzie odbywał się metodą elektroniczną.
3. Pomiar czasu odbędzie się za pomocą zwrotnych chipów mocowanych do butów. Brak chipa przy bucie jest jednoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika. Każdy zawodnik powinien zwrócić chip na mecie.
4. Do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto dla pierwszych 50 zawodników-pozostali według czasu netto uzyskanego przez zawodnika. Czas netto, to czas liczony od przecięcia linii startu do momentu przebiegnięcia linii mety.

VI. Uczestnictwo

1. Impreza ma charakter otwarty i będzie prowadzona w duchu fair play.
2. Każdy Uczestnik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem biegu oraz musi go przestrzegać.
3. W biegu może wziąć udział osoba, która najpóźniej w dniu rozgrywania imprezy ukończyła 15 lat.
4. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w biegu wyłącznie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. Warunkiem dopuszczenia zawodnika niepełnoletniego do startu jest obecność rodzica lub opiekuna w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów oraz podpisanie
„Oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu” lub okazanie oryginału ważnego zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań do pokonania dystansu 5 kilometrów. Rodzic lub opiekun zawodnika powinien zgłosić się z dowodem osobistym, gdyż konieczna będzie weryfikacja jego numeru PESEL.
5. Każdy zawodnik startujący w biegu musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów. Warunkiem weryfikacji i wydania pakietu startowego jest okazanie ważnego dokumentu ze zdjęciem, potwierdzającego tożsamość i datę urodzenia. Niedopuszczalne jest samowolne oddanie swojego pakietu innej osobie.
6. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręcznie podpisane „Oświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu”, które będzie dostępne:
6.1. w Biurze Zawodów,
6.2. na stronie www.biegajcyswidnik.pl w zakładce VI CHARYTATYWNY BIEG MIKOŁAJKOWY,
6.3. na fanpage’u facebooka: https://www.facebook.com/BiegajacySwidnik/
Można również przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu.
7. Organizator dopuszcza możliwość odbioru pakietu startowego Uczestnika przez osobę trzecią w Biurze Zawodów do dnia 7 grudnia 2019 r..
Warunkiem odbioru pakietu innej osoby jest przedłożenie kompletu poniższych dokumentów:
7.1. „Oświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu” własnoręcznie podpisane przez właściciela pakietu,
7.2. kserokopię pierwszej strony dowodu osobistego Uczestnika Biegu,
7.3. pisemne upoważnienie dla osoby odbierającej pakiet. Upoważnienie powinno zawierać:
• dane dokumentu tożsamości osoby upoważnionej: seria i numer dowodu osobistego,
• zgodę na podpisanie przez upoważnioną osobę oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem biegu,
• zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z przeprowadzeniem zawodów.
7.4. Komplet dokumentów potrzebny do odbioru pakietu startowego przez osobę trzecią będzie dostępny:
a) w Biurze Zawodów,
b) na stronie www.biegajcyswidnik.pl w zakładce VI CHARYTATYWNY BIEG MIKOŁAJKOWY,
c) na fanpage’u facebooka: https://www.facebook.com/BiegajacySwidnik/
8. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. W wyjątkowych sytuacjach organizator dopuszcza możliwość przeniesienia opłaty na innego uczestnika, w tym celu należy przesłać za pośrednictwem e-maila: kontakt@biegajacyswidnik.pl z e-maila osoby zgłoszonej pierwotnie zgłoszenie przepisania pakietu startowego i wskazać osobę, która ma zostać w to miejsce dodana na listę startową do dnia 03 grudnia 2019 r. bez możliwości zmiany drużyny.
Dla osób zapisanych możliwa jest zmiana / dopisanie nazwy drużyny do dnia 28 listopada 2019.
9. Biuro Z awodów (BZ) będzie otwarte:
• 7 grudnia 2019 r. (sobota) w godz: 15.00 – 20.00 w MOK (Aleja Lotników Polskich 24, 21-040 Świdnik),
• 8 grudnia 2019 r. (niedziela) w godz: 7:30 – 9:00 w MOK (Aleja Lotników Polskich 24, 21-040 Świdnik),
UWAGA: 8 grudnia 2019 r. nie ma zapisów na bieg, jest tylko odbiór pakietów!
10. Wszyscy Uczestnicy Biegu są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia Organizatora.
11. Wszystkie osoby uczestniczące w biegu zobowiązane są do przestrzegania na drogach publicznych zasad określonych przez służby porządkowe i organizatorów. Zawodnicy biec mogą jedynie w zakresie wydzielonego pasa ruchu oraz zobowiązani są zachować szczególną ostrożność w miejscach, gdzie bieg krzyżuje się z ruchem pojazdów.
12. Decyzje obsługi medycznej co do możliwości kontynuacji biegu przez zawodnika są ostateczne i nieodwołalne.

VII. Zgłoszenia

1. Zgłoszenia do biegu będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.frslublin.pl
2. Zgłoszenia on-line (e-zgłoszenia) będą przyjmowane do dnia 4 grudnia 2019 r. (środa) do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc. Po tym terminie, zgłoszenie będzie możliwe jedynie w Biurze Zawodów, jeśli będą wolne pakiety startowe, w dniach:
• 7 grudnia 2019 r. (sobota) w godz: 15.00 do 20.00 w MOK (Aleja Lotników Polskich 24, 21-040 Świdnik).
3. O zapisaniu osoby na listę startową uczestników biegu decyduje kolejność wpisania jej na listę startową a nie data lub kolejność dokonania płatności.
4. Osoby, które dokonały opłaty za bieg – a nie zostały już wpisane na listę uczestników biegu z powodu wyczerpania się limitu miejsc – otrzymają zwrot wpłaconej kwoty na konto, z którego dokonały zapłaty, w terminie 21 dni od zaksięgowania pieniędzy na koncie docelowym.
5. Uczestnik ma prawo startu w biegu po wysłaniu prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego w formie e-zgłoszenia i po uiszczeniu opłaty za start. Opłata startowa ma formę darowizny. Uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia przelewu w ciągu 3 dni od zgłoszenia, nie później jednak niż do 04 grudnia 2019 r..
6. Łączny limit Uczestników Biegu i Marszu NordicWalking wynosi 650 osób.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wyczerpania się limitu miejsc.
8. Wysokość opłaty startowej wynosi 35zł, jeśli zostanie ona uiszczona do 8 listopada 2019 r. oraz 45 zł jeśli zostanie ona uiszczona po 8 listopada 2019 r. Z kwoty startowej maksymalnie 5zł zostanie przeznaczone na pokrycie kosztów organizacji biegu (o ile nie uda się pokryć kosztów z datków od sponsorów). Pozostała kwota, minimum 30zł lub odpowiednio 40 zł, zostanie przeznaczona na ratowanie życia Martynki Kiryluk, która cierpi na nowotwór nerwów wzrokowych oraz rehabilitację Pawełka Łagowskiego, cierpiącego na mózgowe porażenie dziecięce. Na cel biegu zostaną przeznaczone również wpływy z organizowanej w tym dniu zbiórki pieniężnej. Ze względu na charytatywny charakter biegu zachęcamy do wyższych wpłat.
9. Opłatę należy uiścić w trakcie wypełniania e-zgłoszenia w trybie on-line z wykorzystaniem linku zawartego w e-mailu potwierdzającym wypełnienie e-zgłoszenia.
10. Uczestnicy zapisujący się na bieg osobiście w dniu 7 grudnia 2019 r. w Biurze Zawodów w MOK (Kino LOT, Aleja Lotników Polskich 24, 21-040 Świdnik) wnoszą opłatę startową w formie darowizny gotówką do puszki.
11. Nieodebranie pakietu startowego do godziny 9:00 w dniu zawodów (8 grudnia) jest równoznaczne z rezygnacją z biegu.

VIII. Nagrody i klasyfikacje

1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg otrzymają na mecie pamiątkowe medale.
2. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest ukończenie biegu.
3. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji generalnej mężczyzn i kobiet otrzymają puchary.
4. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji Powiatu Świdnickiego mężczyzn i kobiet otrzymają puchary.
5. Zostanie przeprowadzona klasyfikacja I-III na najliczniejszą drużynę (liczy się ilość osób zapisanych pod tą samą nazwą klubu, które ukończą bieg lub Marsz NordicWalking). Stowarzyszenie „Biegający Świdnik” nie bierze udziału w klasyfikacji na najliczniejszą drużynę.
6. Wszystkich uczestników biegu oraz osoby towarzyszące i dzieci zachęcamy do przybycia w przebraniach.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród w wybranych przez siebie klasyfikacjach.

IX. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników Biegu.
2. Każdy startujący w biegu musi posiadać numer startowy. Brak numeru startowego w widocznym dla Organizatora miejscu powoduje usunięcie takiej osoby z trasy biegu.
3. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie, zgodnie z kodeksem cywilnym.
4. Pobranie numeru startowego przez zawodnika będzie równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.
5. Niedopuszczalne jest samowolne oddanie swojego pakietu startowego innej osobie, jak również udział w zawodach bez weryfikacji w biurze zawodów (z numerem startowym innej osoby).
6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany trasy biegu w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od niego przeprowadzenie zawodów na zaproponowanej trasie nie będzie możliwe. O fakcie takim poinformuje wszystkich Uczestników drogą mailową, wykorzystując adresy podane przez Uczestników w formularzu zgłoszeniowym.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestników Biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjnoreklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
9. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydolność fizyczną oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed, jak i podczas biegu pod groźbą wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że Uczestnik naruszył powyższy zakaz, Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do
udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.
10. Przez przekazanie do Organizatora prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie, kierując korespondencję na adres Organizatora.
11. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.
12. Podczas zawodów Organizator zapewnia opiekę medyczną.
13. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW, obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii Uczestników.
14. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu, a jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeni, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w biegu.
15. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu lub marszu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami oraz możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Dokonanie opłaty rejestracyjnej oraz złożenie prawidłowo wypełnionego oświadczenia o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub marszu oznacza, że Uczestnik ocenił charakter, stopień i zakres ryzyka związanego z uczestnictwem w biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
16. Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione podczas imprezy.
17. Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej imprezy www.biegajacyswidnik.pl oraz przekazane do informacji mediów.
18. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu obowiązującego Uczestników poprzez publikację zmienionego regulaminu na stronie www.biegajacyswidnik.pl.
19. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.