REGULAMIN BIEGU

Stowarzyszenie Biegający Świdnik
ul. Ratajczaka 9/9, 21-040 Świdnik
Koordynator: Paweł Szewczyk, tel. 698 416 436
e-mail: kontakt@biegajacyswidnik.pl
Bank BGŻ BNP PARIBAS 33 2030 0045 1110 0000 0367 7460
NIP: 7123286598, REGON: 061652086
www.biegajacyswidnik.pl

Świdnik, dnia 25 listopada 2020 r.

REGULAMIN
VII CHARYTATYWNY BIEG MIKOŁAJKOWY

na ratowanie zdrowia Kubusia Wysokińskiego
6-12 grudnia 2020 roku
Impreza organizowana przy wsparciu finansowym
Urzędu Miasta Świdnik oraz Starostwa Powiatowego w Świdnik

1. Cele i założenia biegu
1.1. Bieg jest imprezą charytatywną. Głównym celem jest zebranie środków na ratowanie
zdrowia Kubusia Wysokińskiego.
Pozostałe cele biegu to:
1.2. Upowszechnianie biegania, marszu Nordic Walking, marszu, spaceru jako
najprostszych form ruchu oraz zachęcanie osób do aktywnego spędzania wolnego
czasu i prowadzenia zdrowego trybu życia.
1.3. Promocja Miasta Świdnik i Powiatu Świdnickiego jako miejsca przyjaznego dla ludzi
aktywnych fizycznie i zaangażowanych w działalność charytatywną.

2. Organizatorzy
2.1. Organizatorem biegu jest:
Stowarzyszenie Biegający Świdnik
ul. Ratajczaka 9/9, 21-040 Świdnik
2.2. Honorowy patronat nad VII CHARYTATYWNYM BIEGIEM MIKOŁAJKOWYM sprawuje
Burmistrz Miasta Świdnik oraz Starosta Powiatu Świdnickiego.

3. Termin i miejsce
3.1. Bieg, marsz Nordic Walking, marsz, spacer odbędzie się w dniach 6-12 grudnia 2020
r. w formie wirtualnej, w dowolnej lokalizacji na świeżym powietrzu, o dowolnej porze
dnia lub nocy. Uczestnik imprezy sam planuje czas, miejsce, trasę i formę pokonania
dystansu 5 km (bieg, marsz Nordic Walking, marsz lub spacer).
3.2. Dystans dla sportowców wynosi co najmniej 5 km.

4. Limit czasu
4.1. Z uwagi na warunki rozgrywania wydarzenia – w VII Charytatywnym Biegu
Mikołajkowym nie ma żadnego limitu czasowego.

5. Uczestnictwo
5.1. Impreza ma charakter otwarty i będzie prowadzona w duchu fair play. Każdy Uczestnik
ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem biegu oraz musi go przestrzegać.
5.2. W biegu może wziąć udział każda osoba, która najpóźniej do dnia 12 grudnia 2020 r.
włącznie, dokona opłaty startowej oraz najpóźniej do dnia 12 grudnia, do godz. 23:59
rozpocznie udział w wydarzeniu wirtualnym.
5.3. VII Charytatywny Bieg Mikołajkowy nie ma ograniczeń wiekowych. Mogą w nim wziąć
udział również osoby niepełnoletnie, którymi w czasie biegu opiekują się ich
opiekunowie prawni, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Zgłoszenia
5.4. Zgłoszenia do biegu będą przyjmowane przez formularz zgłoszeniowy dostępny na
stronie internetowej Fundacji Rozwoju Sportu w Lublinie www.frslublin.pl do soboty
włącznie 12.12.2020 r. (do godz. 23.59).
5.5. Uczestnik ma prawo startu w biegu po wysłaniu prawidłowo wypełnionego formularza
zgłoszeniowego w formie e-zgłoszenia i po uiszczeniu opłaty za start. Opłata startowa
ma formę darowizny. Uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia przelewu w ciągu 3 dni
od zgłoszenia, nie później jednak niż do 12.12.2020 r..
6.1. O przypisaniu danego numeru startowego uczestnikowi decyduje kolejność zgłoszeń
na stronie Fundacji, a nie data przelewu.
6.2. Osoby, które dokonały opłaty za bieg – a nie zostały już wpisane na listę uczestników
biegu z powodu zamknięcia zapisów – otrzymają zwrot wpłaconej kwoty na konto, z
którego dokonały zapłaty, w terminie 21 dni od zaksięgowania pieniędzy na koncie
docelowym.
6.3. Ostateczna lista uczestników biegu będzie dostępna na stronie internetowej Fundacji
Rozwoju Sportu w Lublinie www.frslublin.pl.
6.4. Nie ma górnego limitu uczestników.

7. Opłata startowa
7.1. Wysokość opłaty startowej wynosi:
a) 35 zł za pakiet startowy z medalem;
b) 45 zł za pakiet startowy z medalem i mikołajkowym kominem.
7.2. Opłatę należy uiścić w trakcie wypełniania e-zgłoszenia w trybie on-line z
wykorzystaniem linku zawartego w e-mailu potwierdzającym wypełnienie e-zgłoszenia.
7.3. Opłata startowa raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
7.4. Z uwagi na charytatywny wymiar wydarzenia, zachęcamy do wyższych wpłat.
7.5. Opłata startowa w całości zostanie przekazana na ratowanie zdrowia Kuby
Wysokińskiego.

8. Numer startowy
8.1. Szablon do wpisania numeru startowego będzie udostępniony na fanpage’u facebooka:
https://www.facebook.com/BiegajacySwidnik/) oraz na stronie internetowej Organizatora
www//biegajacyswidnik.pl/.

9. Klasyfikacja uczestników
9.1. Z uwagi na wirtualny charakter biegu Organizator nie będzie przeprowadzał klasyfikacji
uczestników.

10. Nagrody

10.1. Każdy uczestnik VII Charytatywnego Biegu Mikołajkowego otrzyma okolicznościowy
medal. Przy wyższej wpłacie również komin. Ponadto Organizator przewiduje nagrody
– niespodzianki za przebrania (więcej informacji o nagrodach będzie publikowanych na
fanpage’u facebooka: https://www.facebook.com/BiegajacySwidnik/).
10.2. Zachęcamy do monitorowania swoich tras przebiegu i wrzucania wyników (zrzutów
ekranów, dodatkowych swoich zdjęć) z adresu mailowego użytego podczas rejestracji
wraz z imieniem i nazwiskiem na adres: biegajacyswidnik2020@gmail.com.
Monitorowanie trasy nie będzie jednak warunkiem koniecznym do uzyskania nagrody
głównej, czyli medalu.
10.3. Organizator zobowiązuje się przesłać na terenie Polski medale (i przy wyższej wpłacie
kominy) Pocztą Polską pierwszym 200 uczestnikom do 20.12.2020 r. oraz pozostałym
uczestnikom w terminie do końca grudnia 2020 r. Możliwe będzie również odebranie
medalu, kominu, nagrody osobiście, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i miejsca
oraz z zachowaniem obowiązujących przepisów epidemiologicznych.
10.4. Medale, kominy, nagrody – niespodzianki zostaną przesłane na adres z przelewu za
opłatę startową lub na inny dowolny adres przekazany Organizatorowi.
10.5. Nagrody będą przyznane za najbardziej śmieszne, ciekawe, oryginalne, odlotowe,
pracochłonne przebrania uczestników biegu. Nagrody za przebrania przywiezie stary i
słabo widzący Mikołaj, Organizator uprasza uczestników biegu o wyrozumiałość w
przyznawaniu nagród.
10.6. Warunkiem otrzymania nagrody – niespodzianki jest przebranie się na czas biegu,
zrobienie zdjęcia w przebraniu, na świeżym powietrzu, oraz przesłanie zdjęcia na adres
mailowy: biegajacyswidnik2020@gmail.com do dnia 13.12.2020 r.
10.7. Lista osób nagrodzonych za przebrania zostanie opublikowana na fanpage’u
facebooka: https://www.facebook.com/BiegajacySwidnik/.

11. Postanowienia końcowe
11.1. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników Biegu.
11.2. Uczestnik biegu przesyłając do Organizatora zdjęcia drogą elektroniczną, tym samym
wyraża zgodę na wykorzystanie tych zdjęć na potrzeby promocyjno-reklamowe
związane z działalnością Organizatora, w tym na publikowanie ich na stronie
internetowej Biegającego Świdnika oraz na fanpage’u facebooka:
https://www.facebook.com/BiegajacySwidnik/.
11.3. Uczestnik biegu, ma możliwość nie wyrażenia zgody na publikowanie swojego zdjęcia.
Wówczas jest zobowiązany do załączenia poniżej klauzuli wraz z przesyłanym
zdjęciem: „Wysyłam zdjęcie tylko do potwierdzenia uczestnictwa w biegu w przebraniu
i nie wyrażam zgody na jego publikowanie”.
11.4. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zapisane
w sposób elektroniczny w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z
Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji
żadnym osobom trzecim. Po wywiązaniu się Organizatora ze wszystkich zobowiązań
wobec uczestnika biegu dane te zostaną usunięte.
11.5. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym
ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu lub marszu
wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie
wypadkami oraz możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym
śmierci). Dokonanie opłaty startowej, by wziąć udział w wydarzeniu oznacza, że
Uczestnik ocenił charakter, stopień i zakres ryzyka związanego z uczestnictwem w
biegu. Uczestnik startuje w biegu dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.
11.6.Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca
i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. O zmianach
w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie www.biegajacyswidnik.pl.