Biuro zawodów Biegu Mikołajkowego – 01-03.12.2017 – pomocne informacje

Już jutro o godzinie 16 otwieramy Biuro Zawodów, które w dniach 1-2 grudnia będzie czynne w godzinach 16-19 i zlokalizowane w Galerii Venus, Świdnik ul. Wyszyńskiego 17 (stanowisko będzie usytuowane naprzeciwko Stokrotki).
W dniu biegu 3 grudnia Biuro Zawodów będzie czynne w godzinach 9-11 i zlokalizowane w I LO im. Wł. Broniewskiego przy ul. Okulickiego 13.

Dla usprawnienia działania biura przypominamy, kilka kwestii formalnych:
– Każdy zawodnik startujący w biegu musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów. Warunkiem weryfikacji i wydania pakietu startowego jest okazanie ważnego dokumentu ze zdjęciem, potwierdzającego tożsamość i datę urodzenia.

– Warunkiem dopuszczenia zawodnika niepełnoletniego do startu jest obecność rodzica lub opiekuna w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów oraz podpisanie „Oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu”, które będzie dostępne w Biurze Zawodów albo przedstawienie podczas weryfikacji zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu oraz stosowanie się do wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
Rodzic lub opiekun zawodnika powinien zgłosić się z dowodem osobistym, gdyż konieczna będzie weryfikacja jego numeru PESEL.

– Organizator dopuszcza możliwość odbioru pakietu startowego Uczestnika przez osobę trzecią.
Warunkiem odbioru jest przedstawienie:
– pisemnego upoważnienia dla wskazanej osoby,
– kserokopii pierwszej strony dowodu osobistego Uczestnika Biegu,
– własnoręcznie podpisanego przez Uczestnika „Oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu”.
Upoważnienie winno zawierać:
– dane dokumentu tożsamości osoby upoważnionej,
– zgodę na podpisanie przez upoważnioną osobę oświadczenia
o zapoznaniu się z Regulaminem biegu,
– zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych
z przeprowadzeniem zawodów.

Wzór upoważnienia dostepny jest na stronie www.biegajacyswidnik.pl w zakładce IV Bieg Mikołajkowy – Informacje oraz bezpośrednio pod adresem:
http://biegajacyswidnik.pl/…/UPOWA%C5%BBNIENIE-DO-ODBIORU-P…