REGULAMIN „II FESTIWAL BIEGOWY POWIATU ŚWIDNICKIEGO”

REGULAMIN

„II FESTIWAL BIEGOWY POWIATU ŚWIDNICKIEGO”

25 czerwca, godz. 11.00-17.00,

Boisko szkolne przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Świdniku

I. Cel imprezy:

 1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej
 2. Promowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców powiatu Świdnickiego,
  bez względu na wiek i poziom sprawności fizycznej.
 3. Promocja powiatu Świdnickiego jako miejsca przyjaznego dla ludzi aktywnych.
 4. Integracja środowiska biegaczy.
 5. Propagowanie idei wolontariatu.

II. Organizator:

 1. Stowarzyszenie Biegający Świdnik. Dane teleadresowe organizatora znajdują się na stronie www.biegajacyswidnik.pl
 2. Honorowy patronat nad „II Festiwalem Biegowym Powiatu Świdnickiego” sprawuje Starosta Powiatu Świdnickiego.

III.   Termin i Miejsce:

 1. 25 czerwca 2016 r. godz. 11.00 do 17.00.
 2. Boisko szkolne przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Świdniku
 3.  Biuro Zawodów znajdować się będzie na boisku w okolicy bieżni, czynne będzie w dniu imprezy:od godziny 11.00-11.45 (biegi dla dzieci), od godziny 11.00-14.30 (Test Coopera)
 4. Bieg Przedszkolaka godzina 12.00 – Dystans 100 m
 5. Bieg klas 1-2 godzina 12.20 – Dystans 250 m
 6. Bieg klas 3-4 godzina 12.40 – Dystans 500 m
 7. Bieg klas 5-6 godzina 13.00 – Dystans 750 m
 8. Bieg klas Gimnazjum godzina 13.20 – Dystans 1000 m
 9. TEST COOPERA godzina 15.00-17.00. Bieg przez 12 minut.

IV. Uczestnictwo:

 1. Impreza ma charakter otwarty i będzie prowadzona w duchu fair play.
 2. Każdy uczestnik II Festiwalu Biegowego Powiatu Świdnickiego ma obowiązek zapoznać
  się z jego Regulaminem i musi go przestrzegać.
 3. Warunkiem uczestnictwa jest prawidłowo wypełniona karta zgłoszeniowa oraz stawienie się w miejscu startu co najmniej 5 minut wcześniej.
 4. Prawo startu posiadają wszyscy chętni (warunkiem startu w  Teście Coopera jest ukończony 16 rok życia), którzy dokonają zgłoszenia w wyznaczonym terminie i przedstawią stosowne oświadczenie dopuszczające do startu lub w przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest przybycie z rodzicem lub opiekunem prawnym.
 5. Warunkiem dopuszczenia do biegu uczestnika pełnoletniego będzie własnoręczne podpisanie Oświadczenia o braku przeciwwskazań lekarskich do udziału w Imprezie, akceptację warunków regulamin oraz deklarację dobrowolnego uczestnictwa w biegu.
 6. Test Coopera to 12-minutowa próba wysiłkowa. Zawodnicy starają się pokonać w tym czasie jak najdłuższy dystans na bieżni. Pomiar będzie przeprowadzony przez grupę sędziów.
 7. W Teście Coopera serie będą puszczane od  godziny 15.00 co piętnaście minut.
 8. Podczas weryfikacji uczestnicy muszą posiadać ważny dokument tożsamości
  ze zdjęciem.
 9. Zawodnicy muszą posiadać numery startowe w trakcie zawodów.
 10. Uczestnicy biorą udział w Biegu na własną odpowiedzialność.

V. Zgłoszenia:

 1. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w dniu startu w Biurze Zawodów: biegi dla dzieci: od godziny 11.00 – 11.45 lub wyczerpania limitu miejsc – 300 osób, Test Coopera od godziny 11.00 – 14.30 lub wyczerpania limitu miejsc – 100 osób                                                                                                                     
 2. Udział w „II Festiwalu Biegowym Powiatu Świdnickiego” jest bezpłatny.

VI. Klasyfikacja:

 1. Podczas „II Festiwalu Biegowego Powiatu Świdnickiego” prowadzona będzie klasyfikacja OPEN, kobiet oraz mężczyzn, a oficjalne wyniki będę opublikowane na stronie internetowej www.biegajacyswidnik.pl oraz fanpage-u wydarzenia na Facebook-u.

 

VII.   Nagrody:

 1. Wszyscy uczestnicy, którzy wezmą udział w „II Festiwalu Biegowym Powiatu Świdnickiego” otrzymają dyplomy.
 2. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji generalnej (OPEN) chłopców i dziewcząt w poszczególnych grupach biegowych otrzymają puchary.
 3. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji generalnej (OPEN) kobiet i mężczyzn w TEŚCIE COOPERA otrzymają puchary.
 4. Organizator zapewnia również: napoje i słodki poczęstunek.
 5. W trakcie Festiwalu dla dzieci będą odbywały się zabawy i konkurencje sportowe.

VIII.   Postanowienia końcowe:

 1. Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą mieć numery startowe przypięte z przodu okrycia wierzchniego uczestnika. Zasłanianie numeru startowego w całości lub w części grozi dyskwalifikacją.
 2. Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników Biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień tegoż Regulaminu.
 5. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
 6. W sprawach nie objętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

 

Świdnika, dnia 08 czerwca 2016 roku.